• Kaméliová - fotografovanie

     • Zajtra - 11.05.2021 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční fotografovanie pre prihlásené deti. Fotografovať sa môžu len prítomné - zdravé deti. Deti, ktoré sú doma  z dôvodu choroby, nie je možné priniesť na fotografovanie.

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - elektronicky cez edupage

     • Návod

      Po prihlásení zákonného zástupcu do edupage kliknete na ŠTART, vyberiete možnosť: Žiadosť/Vyhlásenie, medzi tlačivami vyberiete: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8) žiak a zákonný zástupca - Platí od 03.05.2021. Tlačivo je potrebné odoslať v nedeľu do 18:00 hod, alebo nasledujúci deň ho odovzdať vyplenené v papierovej forme v MŠ.

     • Pravidlá vstupu do MŠ od 03.05.2021

     • Pravidla_vstupu_do_MS.ppt​​​​​​​

      Milí rodičia, 

      od 03.05.2021 nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom, kým bude okres v červenej alebo ružovej farbe.

      Prvý deň 03.05.2021 - pondelok bude potrebné vypísať tlačivo o bezinfekčnosti dieťaťa, a opäť ak bude chýbať viac ako 3 kalendárne dni. Ak bude uverejnené aj na edupage (zatiaľ nie je) - pôjdete po prihlásení vašimi údajmi na štart, vyhlásenia/žiadosti, vyberiete konkrétne tlačivo vyplníte a uložíte. Termín je do 02.05. - nedeľa 18,00 hod. V tomto prípade nie je potrebné vypĺňať papierovú verziu.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_dietata_od_03.05.2021.doc

     • Aktualizované tlačivá

     • Vážení rodičia,

      ministerstvo školstva aktualizovalo tlačivo čestné vyhlásenie. Ak máte ešte pôvodné tlačivo, môžete ho odovzdať v pondelok 26.04.2021. Od nasledujúceho týždňa 03.05.2021 použite už iba nové tlačivo.

      Cestne_vyhlasenie_-_aktualizovane.doc

      Ak dieťa chýba viac ako 3 kalendárne dni (napr. piatok, sobota, nedeľa), je potrebné priniesť aj vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

      Bezinfekcnost_dietata.doc

      Chceme, aby do našej materskej školy chodili len úplne zdravé deti. Ak dieťa chýba z dôvodu choroby viac ako 5 pracovných dní, je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že môže ísť do kolektívu. (napr. aj herpes)

      Pre rodičov a tých, čo vodia alebo vyzdvihujú deti je potrebné mať sedemdňový negatívny test na COVID-19. Ak vyprší termín 7-dňovej platnosti testu, je potrebné priniesť nové, aktuálne čestné vyhlásenie a preukázať sa neg. testom.

      Zberné triedy sa nevytvárajú, každá trieda má prevádzku od 07:00 do 16:30 hod. 

      Určite ma kontaktujte - napíšte mail: riaditelka@mskameliova.sk v prípade Vašej pozitivity, alebo prejavujúcich sa príznakov u detí, aby sme vedeli  zabezpečiť potrebné opatrenia. Ak máte príznaky, nedávajte už dieťa do MŠ.  V prípade pozitivity rodičia, Vás  chceme požiadať, aby ste dali otestovať hneď aj dieťa, aby sme vedeli či bolo v MŠ pozitívne a vedeli sme zabezpečiť epidemilogické opatrenia. Pediatrovi je potrebné nahlásiť karanténu. Keď dieťa nastúpi opäť po karanténe do MŠ je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že môže ísť do kolektívu. 

      Ak nastanú zmeny v prevádzke, testovaní, budem Vás informovať.

       

       

       

     • Povinné predprimárne vzdelávanie - skôr ako 6 rokov

     • Informácia

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem, aby dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov k 31.08.2021 (zle mu vychádzajú roky) absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2021 - plánujete, že pôjde skôr do školy, je potrebné podať písomnú žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku. So žiadosťou je potrebné podať: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 31.07.2021. (školský zákon 245/2008 Z.z. § 28a ods. 5)

      Naša MŠ patrí pod CPPPaP Bratislava II, Nevädzová 7. https://cpppapba2.sk/

      Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov k 31.08.2021 budú automaticky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie - nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť.

     • Prevádzková doba MŠ - pokračovanie od 19.04.2021

     • Vzhľadom na množstvo podnetov rodičov detí oznamujeme nasledovné:

      Prevádzková doba je naďalej od 07:00 do 16:30 hod, nakoľko ešte nie je možné vytvárať zberné triedy. Na základe pokynov ministerstva školstva: materská škola zabezpečí ucelené kolektívy detí v triedach a zruší triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy). manuál pre MŠ: https://www.minedu.sk/data/att/19351.pdf, str. 6

     • Prevádzka od 19.04.2021

     • Vážení rodičia,

      od zajtra 19.04.2021 sú v platnosti vyhlášky RÚVZ 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k  povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest  a 187/2021 RÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Týmito vyhláškami sa budeme riadiť.

      Deti v materskej škole nebudú nosiť rúška, iba jednotlicvi na žiadosť rodiča. 

      Každé dieťa musí mať v skrinke jedno - dve rúška (v prípade potreby).

      Naďalej platí v školstve - 7 dňové testovanie, predkladanie vyhlásenia - s výnimkami podľa vyhlášky 187/2021.

      vyhlaska_187.pdf

      vyhlaska_175.pdf

      Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test.doc     • Prevádzka od 07.04.2021

     • Vážení rodičia,

      od 07.04.2021 otvárame všetky triedy v obidvoch budovách.

      Potrebné je priniesť vypísané tlačivá: Čestné vyhlásenie - negatívny test a tlačivo o bezinfekčnosti a negatívny test k nahliadnutiu. Negatívny test má platnosť 7 dní. 

      Bezinfekcnost_dietata.doc

      Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test(1).doc​​​​​​​

      Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní - aj ten kto príde poobede pre dieťa. Od 15.03.2021 sú povinné v interiéri respirátory FFP2 pre dospelých. Každý, kto vchádza do areálu ho musí mať.

      Prevádzka MŠ je od 07:00 hod - 16:30 hod.

      Aktuálnu situáciu stále sledujeme. V týždennom intervale podľa situácie vytvárame skupiny - triedy.

     • Prevádzka MŠ od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      poslali sme Vám cez edupage dotazník. V prípade, že ho nemáte pošlite prosím odpoveď mailom na: riaditelka@mskameliova.sk 

      Prosím, aby sa odpovede zúčastnili všetci rodičia.

      Na základe Covid automatu a rozhodnutia zriaďovateľa po porade s riaditeľkami škôl, mestská časť dala súhlas na otvorenie materskej školy v termíne od 15.03.2021 pre deti navštevujúce materskú školu. 

      Podmienkou nástupu dieťaťa na prezenčnú formu vzdelávania je negatívny výsledok testu jedného rodiča dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnosti a aj  tých ktorí, privedú alebo prídu pre dieťa.

      V  závislosti od záujmu rodičov a personálnych možností materskej školy je predpoklad, že deti nebudú vo svojej triede, ale budeme vytvárať skupiny detí v jednotlivých triedach.

      Na základe počtu prihlásených detí, Vám oznámime, ktorá budova materskej školy bude otvorená a do ktorej triedy bude Vaše dieťa zaradené. V prípade, že budete chcieť, aby Vaše dieťa nastúpilo neskôr, je to potrebné nahlásiť vopred, aby sme Vás vedeli zaradiť do skupiny a objednať pre Vaše dieťa stravu.

      Rodičia detí, ktorí od 15.3. 2021 nastúpia na prezenčnú formu vzdelávania majú možnosť sa prísť otestovať v sobotu a v nedeľu (13. – 14.03.2021) na ZŠ Žitavská.

      Aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod materskej školy, prosíme vás o odpoveď na nasledujúcu otázku v termíne do 10.3.2021 (streda) do 20,00 hod.:

      Do mailu uveďte meno dieťaťa, triedu a odpoveď:

      • moje dieťa nastúpi na prezenčné vzdelávanie  od 15.3.2021 
      •  moje dieťa nenastúpi na prezenčné vzdelávanie od 15.03.2021,(bez nároku na pandemickú OČR)
                   
     • Prevádzka MŠ od 03.03. a 08.03.2021

     • Vážení rodičia, k prevádzke od 03.03.2021 som zadala dotazík na edupage.

      V prípade, že ho nevyužívate, napíšte odpoveď mailom na e-mail: riaditelka@mskameliova.sk. Odpoveď napíšte hneď, najneskôr do zajtra do 10:00 hod.

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

      Na základe Uznesenia Vlády Slovenskej Republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa článku 5, odsek 4 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktoré bolo zverejnené pred hodinou, a ktorým vláda rozhodla, že kvôli stále sa nezlepšujúcej epidemiologickej situácii mestská časť ako zriaďovateľ dala súhlas na otvorenie materskej školy v termíne od 03.03.2021. Materskú školu môžu navštevovať podľa uznesenia nie len deti rodičov kritickej infraštruktúry, ale aj deti rodičov, ktorým povaha ich práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu (home office).

      Podmienkou nástupu dieťaťa na prezenčnú formu vyučovania je negatívny výsledok testu jedného rodiča dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnosti alebo tých ktorí privedú dieťa a prídu pre neho a povinnosť preukázať sa potvrdením vystaveným zamestnávateľom obidvoch rodičov o neumožnení vykonávať prácu z domu.
      V  závislosti od záujmu rodičov a personálnych možností materskej školy je predpoklad, že deti nebudú vo svojej triede, ale budeme vytvárať skupiny detí v jednotlivých triedach.
      Prevádzka bude len na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.
      Potvrdenia pošlite za obidvoch rodičov zajtra 02.03.2021

      na e-mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Potvrdenie je nutné mať pri sebe a na vyzvanie ukázať aj pani učiteľke.
      Deti  musia nosiť rúška počas celého dňa.
      Aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod materskej školy, prosíme vás o odpoveď na nasledujúcu otázku:

      1. moje dieťa nastúpi na prezenčné vyučovanie (rodičia majú potvrdenie od

         zamestnávateľa) od 03.03.2021

      2. moje dieťa nastúpi na prezenčné vyučovanie (rodičia majú potvrdenie od           zamestnávateľa) od 08.03.2021

      3. moje dieťa nenastúpi na prezenčné vyučovanie (rodičia nemajú potvrdenie od zamestnávateľa)

       

     • Pozor zmena - prevádzka MŠ od 08.02.2021

     • Materská škola ostáva naďalej zatvorená!!!

      Na základe odporúčania RÚVZ a rozhodnutia Krízového štábu MČ Bratislava-Vrakuňa Materská škola Kaméliová 10, Bratislava a jej elokované pracovisko Hnilecká 2 od 08.02.2021 nebudú mať otvorenú prevádzku.

      Naďalej bude pokračovať prevádzka len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu,            a to na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

      Do MŠ budú chodiť deti, ktoré ju navštevovali minulý týždeň, ak sa rodičovi nezmenila povaha práce.

      Deti z MŠ Kaméliová budú v triede Myšky a deti z MŠ Hnilecká v triede Trpaslíci.

      Povinne sa nosia rúška počas celého dňa.

      Keďže vláda nariadila, aby zamestnávatelia umožnili zamestnancom homeoffice, je potrebné zaslať aktuálne potvrdenie, že povaha práca neumožňuje prácu z domu. Potvrdenie je potrebné zaslať v priebehu pondelku 08.02.2021 na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí mať pri sebe negatívny test a je povinný sa ním preukázať.

      V prípade nových informácií o otvorení materskej školy vás budeme  informovať.

     • Poplatky za školné - mesiac február 2021

     • Za deti, ktoré navštevujú MŠ od 01.02.2021 je výška školného 25,- Eur.

      Za deti, ktoré nastúpia od 08.02.2021 bude školné vo výške 18,75 Eur.

      Ak deti nedáte do MŠ, bude potrebné podať tlačivo Prerušenie dochádzky, aby mohol byť odpustený poplatok.

      Za deti, ktoré nenavštevovali MŠ v januári je školné automaticky odpustené.

      Predškoláci školné neplatia.

     • Prevádzka MŠ od 08.02.2021

     • Podmienky vstupu do MŠ od 08.02.2021

      Vážení rodičia, 

      podľa usmernenia MŠ SR materská škola od 08.02.2021 začína s prezenčnou formou výučby pre všetky deti. Prevádzka bude od 7,00 h. do 16,30 h., zberná trieda nebude, každé dieťa bude navštevovať pridelenú triedu. Pri spustení prevádzky sa bude prísne dbať na dodržiavanie nastavených opatrení.

      Žiadame rodičov, ktorí nedajú deti do MŠ od 08.02.2021, aby čo najrýchlejšie informovali materskú školu a napísali – odhlásili dieťa na mail: riaditelka@mskameliova.sk Do mailu uveďte meno dieťaťa, triedu, obdobie od – do nebude dieťaťa navštevovať MŠ.   

      Pri vstupe do materskej školy prosím dodržujte:

      1. Dezinfekcia rúk.
      2. Do budovy vstupuje len jedna sprevádzajúca osoba s dieťaťom (nevstupujú ani súrodenci).
      3. Do areálu, budovy sa vždy vstupuje s prekrytými hornými dýchacími cestami.
      4. Dieťa si umyje ruky pod dohľadom dospelej osoby.

      Pri odovzdávaní dieťaťa službukonajúcej učiteľke rodič musí dodržovať bezpečnostné opatrenia z dôvodu ochrany zamestnancov školy ako aj ostatných detí:

      1. Do materskej školy privádza len zdravé dieťa, bez akýchkoľvek príznakov ochorenia – kašeľ, soplíky a podobne. V prípade, že službukonajúca učiteľka po vykonaní ranného filtra zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie, do materskej školy ho neprevezme.
      2. Pre dieťa zabezpečí aspoň dve ochranné rúška (detské, nie rúško pre dospelých), dieťa ho bude používať po celý deň s výnimkou popoludňajšieho odpočinku.
      3. Predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_dietata.doc
      4. Predloží Čestné prehlásenie -  o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.  Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test.doc
      5. Do budovy materskej školy vstupuje len osoba s dieťaťom, ktorá absolvovala test s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.
      6. Ak počas dochádzky Vášho dieťaťa do materskej školy budete mať  pozitívny výsledok testovania alebo niekto vo Vašom blízkom okolí, bezodkladne nám to oznámte.
      7. Dieťa po absolvovaní karantény prinesie potvrdenie od lekára, že môže nastúpiť do MŠ.

      Bližšie informácie nájdete na stránke MŠ SR na uvedenom linku:      

      https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf?fbclid=IwAR1mc4ntzobPeb4vd_09elT3km6I7BcCk2qRfQyH2twJ6wMPpIIUqZAr2J8

      Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadil MOM v nasledovných školách:

      Zoznam odberových miest :

      Otvorené v čase od 08:00- 20:00 (posledný odber 19:45)


      Prestávka: 12:00-13:00 (posledný odber 11:45)

                          17:00-17:30 (posledný odber 16:45)

      05.02.2021 (piatok)

      Základná škola Železničná 14, Bratislava - 2 odberové miesta

      Odberové miesto 1

      Odberové miesto 2 

      Vzhľadom na nástup detí a žiakov do škôl, budú v piatok dopoludňajších hodinách prioritne testovaní zamestnanci materských a základných škôl, mamičky na materskej dovolenke a občania so ZŤP. V poobedňajších hodinách je testovanie určené pre širokú verejnosť.

      06.02.2021 – 07.02.2021 (sobota, nedeľa)

      Základná škola Železničná 14, Bratislava - 2 odberové miesta

      Odberové miesto 1

      Odberové miesto 2 


      Základná škola Žitavská 1, Bratislava - 2 odberové miesta   

      Odberové miesto 3

      Odberové miesto 4 


      Základná škola Rajčianska 3, Bratislava  - 2 odberové miesta 

      Odberové miesto 5 

      Odberové miesto 6 


      Z dôvodu dezinfekcie priestorov, ktoré budú trvať maximálne 5-10 minút (pri pozitívnych prípadoch), prosíme občanov o trpezlivosť.

     • Prevádzka od 01.02.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe informácie ministra školstva, bude prevádzka od 01.02.2021 pokračovať len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

     • Prihlasovanie od 25. 01.2021 - počas lockdownu

     • Vážení rodičia,

      keďže pokračuje lockdown, potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu v týždni od 25.01.2021.

      Od 27.01.2021 bude potrebné preukázať sa negatívnym testom zákonného zástupcu.

      Materská škola je otvorená len pre tieto deti.

      Deti budú nosiť rúška.

      Podľa nahláseného počtu  prihlásených detí budú deti v MŠ Bodvianska alebo na elokovanom pracovisku Hnilecká. Túto informáciu Vám upresníme v piatok 22.01.2021 na základe prejaveného záujmu. Podľa záujmu bude nastavená prevádzka.

      Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, najneskôr do 20.01.2020 do 12:00 hod na mail: riaditelka@mskameliova.sk

       

       V odpovedi uveďte tieto informácie:

      Meno dieťaťa:

      Ulica materskej školy:

      Názov triedy, ktorú navštevuje dieťaťa:

      Meno a priezvisko matky, súčasné povolanie, zamestnávateľa.

      Meno a priezvisko otca, súčasné povolania, zamestnávateľa.

      Zároveň pripojte prílohu s potvrdeniami od obidvoch rodičov od zamestnávateľov, že Vaša povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

       

      Potvrdenia, ktoré mali vymedzenú platnosť do 24.01.2021 bude potrebné aktualizovať.

      Prihlásenie je potrebné!

      Odpoveď posielajte výhradne iba mailom na: riaditelka@mskameliova.sk

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

     • Prihlasovanie k 18.01.2021

     • Vážení rodičia,

      keďže pokračuje lockdown, potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu v týždni od 18.01.2021.

      Materská škola je otvorená len pre tieto deti.

      V prevádzke bude len elokované pracovisko Hnilecká.

      V piatok 15.01.2021 vám dáme vedieť, do ktorej triedy bude vaše dieťa zaradené.

      Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, najneskôr do 13.01.2020 do 12:00 hod na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Podľa záujmu bude nastavená prevádzka.

       

      V odpovedi uveďte tieto informácie:

      Meno dieťaťa:

      Ulica materskej školy:

      Názov triedy, ktorú navštevuje dieťaťa:

      Meno a priezvisko matky, súčasné povolanie, zamestnávateľa.

      Meno a priezvisko otca, súčasné povolania, zamestnávateľa.

      Zároveň pripojte prílohu s potvrdeniami od obidvoch rodičov od zamestnávateľov, že Vaša povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

       

      Rodičia, ktorí už posielali potvrdenia minulý týždeň, nie je potrebné aby poslali potvrdenie opäť.

      Prihlásenie je potrebné.

      Odpoveď posielajte výhradne iba mailom na: riaditelka@mskameliova.sk

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

       

     • Poplatky a platby za mesiac január 2021

     • Vážení rodičia,

      keďže je výnimočná situácia, oznamujeme vám, že nie je potrebné platiť školné a stravu dopredu.

      Tí, čo prihlásili deti od 11.01.2021 a doložili potrebné doklady majú na edupage nastavenú platbu za školné vo výške 19,80 Eur.

      Ak ste už platbu zrealizovali v plnej výške, presunieme vám preplatok do nasledujúceho mesiaca.

      Platbu za stravu pošle pani vedúca v pondelok rodičom prihlásených detí od 11.01.2021.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje