• Dôležité informácie

   • Nahlasovanie absencie dieťaťa:

    Na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odboru epidemiológie sme povinní podávať hlásenie o chrípke. Hlásenie sa týka absencie detí s akútnym respiračným ochorením, chrípkou a chrípke podobným ochorením ak dieťa chýba viac ako tri dni v týždni. Preto žiadam, aby zákonný zástupca dieťaťa v prípade jeho neprítomnosti nahlásil triednej učiteľke alebo pri odhlasovaní v jedálni dôvod neprítomnosti a typ ochorenia. 

    Spôsob nahlasovania:

    • osobne,
    • telefonicky alebo
    • e-mailom na adresu office@mskameliova.sk  Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. formou prílohy k e-mailu, do predmetu je potrebné uviesť „pre riaditeľku."
    POPLATKY:

    Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou 50,- €.

    Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

    Príspevok v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:

    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu¹,

    c) ktoré je umiestnené v materskej škôlke na základe rozhodnutia súdu,

    e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,


    Stravné:  2,50 € denne a 15,- € mesačne  - príspevok na režijné náklady školskej jedálne

    • desiata     0,60 €  
    • obed        1,40 €   
    • olovrant   0,50 €   

    Poplatok do Rodičovského združenia pre MŠ Kaméliová aj MŠ Hnilecká je:

    polročne 30,- €
    1. polrok-úhrada do 15.10.2022
    2. polrok-úhrada do 15.02.2023

    členský príspevok je 0,66 € na rodinu za rok, je hradený z poplatku do Rodičovského združenia
    Členom RZ je každá rodina. Peniaze zo RZ sa používajú na úhradu kultúrnych podujatí, výlety, exkurzie, výtvarné pomôcky, výzdobu, poistné a iné školské záležitosti, schválené na výboroch Rady rodičov.

  • Tlačivá

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje