• Zameranie

  • Východiska pre plánované úlohy na tento školský rok vyplývajú z pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia na šk. rok 2018/2019 a odporúčania Štátnej školskej inšpekcie, z dlhodobého plánu rozvoja školy, z analýzy dosiahnutých výsledkov v minulom školskom roku a jej záverov.

   Aj tento školský rok budeme pracovať podľa plánu práce. Budeme vychádzať zo Školského vzdelávacieho programu Podajme si rúčky, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Program má sedem vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.

   Školský vzdelávací program je rozšírený aj o telesný rozvoj detí tak, aby zvládli špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti na náradí a s náčiním, ako aj návyk neustálej pohybovej aktivity smerujúcej k prevencii obezity a o mediálnu výchovu a o informačné kompetencie 6 ročných detí s cieľom počiatočného rozvoja počítačovej gramotnosti.

   Obsahové a výkonové štandardy sme spracovali vo forme obsahových celkov a budú operacionalizované v plánoch tak, aby zodpovedali potrebám a možnostiam detí v jednotlivých triedach. Individuálne a v spolupráci s PPP budeme pristupovať k intelektovo nadaným deťom.

   Budeme sa snažiť dať deťom dostatok príležitostí na ich telesný a duševný rozvoj, posilňovať schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia, k vyjadrovaniu poznatkov, názorov, postojov, k uplatneniu zručnosti, skúseností a návykov. Pri rozvoji poznávania a socializácie dieťaťa bude prioritou hra, v ktorej sa bude rešpektovať individuálny rozvoj. Prostredie tried je vytvorené tak, aby každé dieťa malo možnosť realizovať sa a byť aktívne.

   Budeme naďalej pokračovať v realizácii opatrenia Koncepcie rozvoja predškolskej výchovy s dôrazom na rok pred povinnou školskou dochádzkou na základe psychologického vyšetrenia školskej spôsobilosti a priebežného hodnotenia z hľadiska osobného a rozumového rozvoja a morálneho vedomia dieťaťa.

   V spolupráci so Školskou jedálňou bude deťom predkladaná zdravá a nutrične vyvážená strava, preferovaním zeleniny a ovocia budeme podporovať zdravý životný štýl a boj proti obezite.

   Naše ciele sú zamerané na plnenie Národného programu predchádzania obezity, prostredníctvom rôznych pohybových aktivít priamo vo vzdelávacom procese, ale i v krúžkovej činnosti.

   Ďalšie vzdelávanie pedagógov bude zamerané na plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, jej evalváciu a aplikovaním nových postupov do edukačného procesu.

   V rámci celoživotného vzdelávania sa viacerí pedagogickí zamestnanci zapoja do kontinuálneho vzdelávania organizovaného Metodicko-pedagogickým centrom.

   V oblasti prevencie sociálnej patológie a zlepšenia kvality života budeme pokračovať v projekte Krok za krokom (7. trieda) a budovať na pozitívnych výsledkoch dosiahnutých v minulom školskom roku. Svoju pozornosť a snaženie zameriame na ciele dlhodobého plánu materskej školy.

   Našou prioritou bude snaha dať deťom dostatok príležitosti na ich telesný a duševný rozvoj, rozvíjanie emocionálnej inteligencie, posilňovať schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia, rozvoj predčitateľských, grafomotorických a komunikačných schopností.

   V pedagogickom procese budeme uplatňovať aktivizujúce metódy a formy práce, problémové učenie na základe najnovších poznatkov pedagogickej vedy a skúsenosti z praxe.

   V školskom roku 2018/2019 bude v prevádzke 11 tried, z toho: 7 tried na Kaméliovej ul. a 4 triedy na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

   Vekové zloženie tried na Kaméliovej: jedna trieda heterogénna 3-6 ročných detí, dve triedy 5-6 ročných, dve triedy 4-5 ročných, jedna trieda 3-4 ročných, jedna 2,5 - 3.

   Vekové zloženie v elokovaných triedach na Hnileckej: jedna trieda 5-6 ročných, jedna trieda 4-5 ročných, jedna trieda 3-4 ročných detí, jedna trieda 3-6 ročných detí.

   Spolu máme zaškolených 255 detí vo veku od 3 do 6 rokov. V prípade zaškolenia zdravotne a mentálne postihnutých detí budeme úzko spolupracovať so zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva a pedagogicko-psychologického poradenstva.

   Všetky pedagogické zamestnankyne, ktoré sú v trvalom pracovnom pomere s rôznou dĺžkou pedagogickej praxe spĺňajú odbornú a pedagogickú kvalifikáciu. 

   V oblasti materiálnej sa zameriame na čiastočnú obnovu materiálneho vybavenia a estetizáciu prostredia pre pobyt deti v materskej škole. Plánujeme zakúpiť didaktickú techniku (interaktívne tabule), obnoviť školské záhrady.

   Spoluprácu s rodičmi, so základnými školami, PPS a ostatnými organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní zameriame na najdôležitejšiu problematiku predškolskej výchovy.

   Z hľadiska materiálneho a finančného zabezpečenia plánovaných úloh v spolupráci s Rodičovskou radou, oslovíme fyzické i právnické osoby, spracujeme projekty pre získanie mimorozpočtových zdrojov (2% z daní, sponzorstvo, dary), ktoré použijeme na zlepšenie vybavenia tried a školských záhrad.

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje