•  

    Riaditeľka MŠ oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2024/2025 bude prijímať:

    od 13.05. – 16.05.2024

     

    Žiadame, aby ste použili aktuálnu elektronickú, ktorá je uverejnená na webovej stránke MŠ - žiadosť môžete vyplniť hneď.

     

    Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

    Originál žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s podpismi obidvoch zákonných zástupcov a potvrdením lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu s povinným údajom o očkovaní, spolu s rodným listom je potrebné poslať poštou alebo vhodiť do schránky na adrese:

    Materská škola, Kaméliová 10, 821 07  Bratislava v termíne od 13.05. – 16.05.2024.

     

    Nové informácie k prijatiu:

    • zákonný zástupca pre dieťa s právom na prijatie (4-6 ročné deti) podá len jednu žiadosť v rámci mestskej časti Vrakuňa, najvhodnejšie do spádovej materskej školy
    • ak dieťa nie je prijaté, žiadosť sa následne presúva do ďalších materských škôl zriadených obcou - mestskej časti Vrakuňa

    Ku každej žiadosti je potrebné pripojiť kópiu rodného listu!!!

    Ďalšie informácie:

    • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží  aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
    • podľa paragrafu 28a šk. zákona je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne do 31.08.2024 päť rokov do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie

    Podmienky pre prijatie:

    • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy
    • deti, ktoré majú nárok na predprimárne vzdelávanie (deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.08.2024) zo spádovej oblasti materskej školy
    • deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2024
    • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

    Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 roky) bude v súlade so školským zákonom výnimočné, ak to umožní kapacita materskej školy.

     

    Upozornenie: dieťa musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, vypýta sa na WC, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

    Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude vydané najneskôr do 30. 06. 2024. Zaslané bude cez elektronickú schránku portálu slovensko.sk Žiadame, aby ste potvrdili doručenie.

     

                                                                                                                                              Mgr. Lucia Slováková                                                                                                                                               riaditeľka materskej školy

     

    Spádové ulice Materskej školy Kaméliová 10 a jej elokovaného pracoviska Hnilecká 2

     

    Amarelková, Arménska, Begóniová, Čakanková, Čiližská, Čučoriedková, Domašská, Dvojkrížna, Egrešová, Estónska č. 13 – 53, Horcová, Hradská č, 91 – 105 a č. 140 – 154, Hnilecká, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jedľová, Kalinová, Kaméliová, Krokusová, Leknová, Levanduľová, Majoránová, Maková, Malodunajská, Margarétová, Marhuľová, Modricová, Mostná, Osiková, Podunajská, Poľnohospodárska č. 32 – 119, Rajecká č. 21 – 42, Slatinská, Stavbárska, Vážska, Vŕbová č. 2 – 14, Uzbecká, Žitavská, deti prihlásené na trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa – mestská časť.

     

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje