•  

    Elektronická žiadosť je zverejnená: https://mskameliova.edupage.org/register/

    • Materská škola Kaméliová 10, 821 07  Bratislava

      

      

     Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022 bude prijímať elektronicky

      

                                    od 03.05.2021 do 06.05.2021 

     vyplňte elektronickú žiadosť v záložke Elektronická prihláška:  https://mskameliova.edupage.org/register/

     Vyplnenú žiadosť vytlačte a dajte potvrdiť lekárovi.

      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

     Originál žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy s podpismi obidvoch zákonných zástupcov, potvrdením od lekára a fotokópiou rodného listu je potrebné doručiť na adresu:

     Materská škola Kaméliová 10, 821 07  Bratislava v termíne

      

     od 03.05. – 6.05.2021.

      

     K žiadosti je potrebné priložiť:

     • kópiu rodného listu dieťaťa
     • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
     • ak ide o dieťa s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania, rodič predkladá okrem žiadosti aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - naša materská škola patrí pod: https://cpppapba2.sk/

      písomný súhlas pediatra
      informovaný súhlas zákonného zástupcu.


     Kritéria na prijatie: 

     1. prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2020), 6-2020-rajonizacia-MS.pdf

     2. deti, ktoré dovŕšia k 31.08. príslušného kalendárneho roku tri roky veku,

     3. v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

     Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 roky) bude v súlade so školským zákonom výnimočné, ak to umožní kapacita materskej školy

     Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí:

     • mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa musí vedieť vypýtať na WC, vedieť ho  použiť, umyť si ruky, nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť z pohára, vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť
     • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku
     • mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch (s prikračovaním)

      

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2021.

      

                                                                                                         Mgr. Lucia Slováková

                                                                                                      riaditeľka materskej školy

   • Tlačivá

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje