•  

    Elektronickú žiadosť zverejníme od 20.04.2020.

    • Materská škola Kaméliová 10, 821 07  Bratislava

      

      

     Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020/2021 bude prijímať elektronicky

      

     od 20.04.2020 do 23.04.2020 


     vyplňte elektornickú žiadosť:  https://forms.gle/sKC2NoNYPBEwynrZ7

      

     Prosíme o použitie aktuálnej žiadosti, ktorá je uverejnená na

      

     https://mskameliova.edupage.org/

      

     Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

     Originál žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy s podpismi obidvoch zákonných zástupcov a fotokópiou rodného listu je potrebné doručiť na adresu:

     Materská škola Kaméliová 10, 821 07  Bratislava v termíne

      

     od 04.05. – 15.05.2020.

      

     Žiadosť, ktorú je potrebné odovzdať podpísanú nájdete nižšie v tlačivách.

     Na základe rozhodnutia ministra školstva ďalej uvádzame:

      

     1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
     2. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      

     K žiadosti je potrebné priložiť:

     • kópiu rodného listu dieťaťa
     • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
     • ak ide o dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, rodič predkladá okrem žiadosti aj rozhodnutie od riaditeľa základnej školy o odklade.

      

     Kritériá prijatia:

     • deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
     • deti, ktoré majú dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
     • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31.08.
     • deti, ktoré dovŕšia k 31.08. príslušného kalendárneho roku tri roky veku
     • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti  Bratislava – Vrakuňa

      

     Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 roky)  bude  v súlade so školským zákonom výnimočné.

      

     Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí:

     • mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa musí vedieť vypýtať na WC, vedieť ho  použiť, umyť si ruky, nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť z pohára, vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť
     • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku
     • mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch                                                (s prikračovaním)

      

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude doručené do 30. júna 2020, vo výnimočných prípadoch do 31.augusta 2020.

      

                                                                                                         Mgr. Lucia Slováková

                                                                                                      riaditeľka materskej školy

   • Tlačivá

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje