•  

    Elektronickú žiadosť môžete vyplniť na:  https://mskameliova.edupage.org/register/

    • Materská škola Kaméliová 10, 821 07  Bratislava

     OZNAM

     Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 bude prijímať elektronicky - elektronickú žiadosť už môžete vyplniť. Originál žiadosti s potvrdením od lekára a podpismi obidvoch zákonných zástupcov je potrebné doručiť v termíne:

     od 09.05. – 12.05.2022

     Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť:

     https://mskameliova.edupage.org/register/

     Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

     Originál žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy s podpismi zákonných zástupcov a potvrdením lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu s povinným údajom o očkovaní, spolu s rodným listom je potrebné poslať poštou alebo vhodiť do schránky na adrese a v termíne:

     Materská škola Kaméliová 10, 821 07  Bratislava v termíne od 09.05. – 12.05.2022.

      

     K žiadosti je potrebné pripojiť kópiu rodného listu.

     • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
     • v  prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu

     Podmienky pre prijatie:

     • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2020)
     • deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2022
     • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy uprednostníme deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

      

     Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 roky) bude v súlade so školským zákonom výnimočné, ak to umožní kapacita materskej školy.

      

     Upozornenie: dieťa musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, vypýta sa na WC, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.

     Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude vydané najneskôr do 30. 06. 2022. Zaslané bude cez elektronickú schránku portálu slovensko.sk Prosíme, aby ste potvrdili doručenie.

      

     Spádové ulice Materskej školy Kaméliová 10 a jej elokovaného pracoviska Hnilecká 2

      

     Amarelková, Arménska, Begóniová, Čakanková, Čiližská, Čučoriedková, Domašská, Dvojkrížna, Egrešová, Estónska č. 13 – 53, Horcová, Hradská č, 91 – 105 a č. 140 – 154, Hnilecká, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jedľová, Kalinová, Kaméliová, Krokusová, Leknová, Levanduľová, Majoránová, Maková, Malodunajská, Margarétová, Marhuľová, Modricová, Mostná, Osiková, Podunajská, Poľnohospodárska č. 32 – 119, Rajecká č. 21 – 42, Slatinská, Stavbárska, Vážska, Vŕbová č. 2 – 14, Uzbecká, Žitavská, deti prihlásené na trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa – mestská časť.

      

      

       

   • Tlačivá

     zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje