• Zmena prevádzky - zrušenie zberných tried

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      s účinnosťou od zajtra - 10. 11. 2021 až do odvolania bude materská škola otvorená od 6:30 hod. do 16:30 hod. bez zberových tried.

      Z dôvodu vysokého nárastu ochorenia Covid-19 a aj nariadenej karantény u zamestnancov sme po zvážení situácie a dohody so zriaďovateľom pristúpili k zrušeniu zberových tried a zmene prevádzky jednotlivých tried.

     • Fotografovanie - Včielky, chýbajúce deti

     • Kaméliová

      Vážení rodičia,

      keďže je trieda Včielok v karanténe, budeme mať pre deti náhradný termín na fotografovanie. Tento termín budú môcť využiť i deti, ktoré nebudú v MŠ dňa 11.11.2021. Pravdepodobne bude náhradný termín: 25.11.2021,

      ak by bol voľný termín na fotografovanie skôr, dáme vám vopred vedieť.

     • Poplatky za november a december

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      tak ako sme Vás informovali na rodičovskom združení,

      poplatky za mesiac november a december je potrebné uhradiť do 10.11.2021.

      Školné za november a december je vo výške 50,- Eur. Keďže sme rozpočtová organinácia, v decembri nerealizujte už žiadnu platbu, ani vopred na január. Preplatky Vám nevieme preniesť do nasledujúceho kalenderneho roku.

      Strava - príde Vám úhrada na 2 x réžia - spolu vo výške 30,- Eur a stravné za november.

      V decembri príde platba iba za stravné bez réžie.

       

     • Jesenné prázdniny - zmena tried

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      počas jesenných prázdnin 28.10 a 29.10. 2021 z dôvodu nízkeho počtu detí budú všetky deti na Hnileckej v triede Ježkovia.

      Na Kaméliovej budú všetky deti v triede Včielky. Otvorená bude len hlavná brána a hlavný vchod.

      Prevádzka v obidvoch budovách je štandardne od 06:30 do 17:00 hod.

     • Zmena v počte dní ospravedlňovania rodičom

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia, oznamujeme vám zmenu v ospravedlňovaní na základe rozhodnutia ministerstva školstva:

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

      Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

      • sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
      • nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

      Za dochádzku do školy a zdravotný stav dieťaťa zodpovedá jeho zákonný zástupca.

      Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

      Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

      Usmernenie ministerstva školstva:

      Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného predprimárneho vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič. Len vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať „Potvrdenie od lekára“. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj potreba vydať rodičovi v tejto súvislosti potvrdenie, je plne v kompetencii ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast.

      V prípade detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, ak má materská škola podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

     • Prevádzka počas školských prázdnin 28. a 29.10.2021

     • Kaméliová, Hnilecká

      Počas školských prázdnin 28. a 29.10.2021 (štvrtok a piatok) bude prevádzka v obidvoch budovách len pre prihlásené deti. Len pre tieto deti bude objednaná strava.

      Deti na Kaméliovej budú v triede Včielok na prízemí - do tejto triedy priveďte prihlásené deti z tried: Včielky, Motýliky, Mravčekovia, 2 Pašinkovia a Slniečka. V triede Sovičiek na prízemí budú deti z tried: Sovičky, Lienky a 2 Pašinkovia. Otvorený bude len hlavný vchod a hlavná brána z ulice Kaméliová.

      Deti na Hnileckej budú v triede Myšky - do tejto triedy priveďte prihlásené deti z tried Myšky a Žabky, do triedy Trpaslíci priveďte deti z tried Trpaslíci a Ježkovia. 

     • MŠ Kaméliová otvorená od 07.10.2021

     • Kaméliová

      Vážení rodičia, 
      podarilo sa nám zabezpečiť, že prevádzka Materskej školy - budovy na Kaméliovej začne už vo štvrtok 07.10.2021. Keďže je budova materskej školy do 06.10.2021 zatvorená, potrebujeme zistiť, koľko detí príde od 07.10.2021 do MŠ, aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku a vedeli objednať správne množstvo potravín.
      Preto vás žiadame, aby rodičia detí, ktoré chodia na Kaméliovú záväzne prihlásili alebo odhlásili dieťa na dochádzku do MŠ od  štvrtka 07.10.2021.
      Termín  hlasovania je do 05.10. do 21:00 hod.

      V prípade, že nemáte možnosť hlasovania cez edupage, napíšte mail tiež do 05.10.2021 do 21:00 hod na: riaditelka@mskameliova.sk

      Do mailu je potrebné uviesť meno dieťaťa, triedu, prihlasujem od 07.10.

      alebo odhlasujem od 07.10.2021, meno zákonného zástupcu.

      Vopred ďakujem za spoluprácu

     • Zatvorená budova - MŠ Kaméliová do 08.10.2021

     • Kaméliová

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 u zamestnanca školskej jedálne bude naďalej budova MŠ Kaméliová 10 zatvorená do 08.10.2021 vrátane.

      V prípade zmeny, Vás budeme informovať na našej stránke.

      Od zajtra - 05.10.2021 budú pani učiteľky cez edupage posielať deťom zadania - jedná sa o dištančné vzdelávanie ofline formou.

      Dôležité sú najmä pre predškolákov, pre ktorých je vzdelávanie povinné.

      Elokované pracovisko - Materská škola Hnilecká 2 sa nezatvára, je naďalej v prevádzke.

       

     • Zatvorená budova - MŠ Kaméliová od 04.10.2021

     • Kaméliová

      Z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 u zamestnanca školskej jedálne bude dňa 04.10.2021 MŠ Kaméliová 10 zatvorená.

      Predpokladáme, že zostane zatvorená do konca týždňa - 08.10.2021 vrátane.       

      V priebehu pondelka 04.10.2021 túto informáciu potvrdíme na našej web stránke https://mskameliova.edupage.org/.

      Elokované pracovisko - Materská škola Hnilecká 2 sa nezatvára, je naďalej v prevádzke.

     • Fotografovanie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Na základe ponuky a prihlásenia bude prebiehať dňa 12.10.2021 fotografovanie na MŠ Hnilecká a dňa 11.11.2021 na MŠ Kaméliová.

     • O neposlušných baciloch

     • Kaméliová, Hnilecká

      Ujo Ľubo k nám zavíta s rozprávkou O neposlušných baciloch - dňa 18.,19.10. - na Kaméliovú  a dňa 20.10.2021 na Hnileckú v dopoludňajších hodinách.

     • Póla radí deťom - pokračovanie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Pokračovanie programu Póla radí deťom sa uskutoční na Hnileckej dňa 05.10.2021 a na Kaméliovej dňa 06.10.2021 v dopoludňajších hodinách.

     • Póla radí deťom

     • V spolupráci s okresným riaditeľstvom policajného zboru sa začal u predškolákov preventívny projekt Póla radí deťom. Minulý týždeň prvú časť absolvovali deti na Hnileckej, dňa 16.09. bude prvá časť u predškolákov v budove na Kaméliovej.

      Ciele projektu:

      • naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách,
      • pripravovať k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci,
      • zvyšovanie právneho a sociálneho vedomia.

       

     • Tlačivo bezinfekčnosť

     • Vážení rodičia,

      v prvý deň nástupu bude potrebné okrem tlačiva bezpríznakovosti ešte odovzdať vyplnené tlačivo o bezinfečkčnosti.

      Podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa,  a to:   - pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a

          - vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nesmie byť staršie ako jeden deň.

      Ďakujem vopred za spoluprácu.

      Bezinfekcnost_dietata(1).doc     • Prevádzka a vnútorný režim MŠ od 2.9.2021 a podmienky vstupu

     • V súlade s odporúčaniami v materiáli Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl (ďalej len „semafor“), ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 17.8.2021 a súhlasom zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy Podmienky a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov školy od 2.9.2021.


      Forma výchovno-vzdelávacieho procesu: prezenčná

      Prevádzka: od 6:30 hod do 17:00 hod

      Nástup do materskej školy: 2.9.2021, do 7:30 hod.

      Zberná trieda Kaméliová: od 06:30 – 07:00 hod a od 16:30 do 17:00 hod,

                                                    vstup v tomto čase len cez hlavný

                                                    vchod, zbernou triedou je spoločenská miestnosť

      Zberná trieda Hnilecká: od 06:30 – 07:00 hod a od 16:30 do 17:00 hod – zberná trieda: Trpaslíci

      Tlačivá, ktoré sú v prílohe – je potrebné odovzdať pri nástupe s dátumom nástupu:

      • Tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa
      • Tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka – ten kto vodí dieťa do MŠ
      • Čestné vyhlásenie pre zber údajov – okrem nových detí
      • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa 202122 – okrem nových detí


      Rodičovské združenie – Kaméliová – 08.09.2021 o 16:30 hod na triedach

                                             Hnilecká –    09.09.2021 o 16:30 hod na triedach


      Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy:

      ·rodič privádza dieťa do MŠ do 7:30 hod a odovzdá ho službukonajúcej učiteľke,

      ·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní.

      ·neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri až päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni,

       ospravedlňuje rodič – predkladá tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa

                                          a bezpríznakovosti návštevníka – toho, kto privádza dieťa do MŠ

      ·neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, trvajúca viac ako päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni - rodič predkladá potvrdenie od lekára a bezpríznakovosti návštevníka – toho kto privádza dieťa do MŠ - nie staršie ako jeden deň

      ·ak dieťa nie je prítomné v MŠ 5 a viac dní a nie je choré, rodič predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa a bezpríznakovosti návštevníka - nie staršie ako jeden deň.


      Čo priniesť deťom do skrinky

      Označené náhradné veci priezviskom a menom dieťaťa: spod. nohavičky, tielko, tričko, ponožky, pančuchy, tepláky – podpísané v sáčku, 2 jednorázové podložky na postieľku

      Deti, si nosia do MŠ svoj ruksak – podpísaný. Deti, ktoré spia, si prinesú pyžamo, v piatok si ho vezmú oprať a v pondelok prinesú opäť čisté pyžamo.

      Prezuvky: papuče, sandále – nie šľapky, podpísané priezviskom a menom dieťaťa.

      Do MŠ sa nenosia hračky z domáceho prostredia.


      Adaptačný pobyt

      ·podľa harmonogramu, ktorý už rodičia dostali.


      Organizácia povinného predprimárneho vzdelávania – predškoláci (PPV)

      ·rodič je povinný dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy riadne a včas,

      ·PPV plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny

        denne,

      ·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní,

      ·rodič dieťaťa môže požiadať aj o individuálneho vzdelávanie, príslušné formality rieši priamo s riaditeľkou materskej školy.


      Zabezpečenie bezpečného pobytu detí v školskom prostredí

      Ranný filter

      ·Každé ráno pred vstupom do triedy vykoná službukonajúca učiteľka ranný filter. Preberá len deti, u ktorých nezistí známky ochorenia. Prevzatie dieťaťa môže odmietnuť, ak jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

      ·Námatkovo sa bude merať teplota, povinne, dezinfekcia rúk.

      ·Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.


      Poplatky – školné, stravné

      ·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) – 25.- € rodič uhrádza najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci.

      ·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie.

      ·školné sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní - na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorú doručí riaditeľke MŠ,

      ·stravná jednotka je vo výške: 1,45 € na deň: desiata, obed, olovrant + réžia 15,- € na mesiac,

      platbu je potrebné zrealizovať do 10. v mesiaci.

      ·odhlasovanie zo stravy je do 7,30 hod: – cez aplikáciu eskoly, alebo

       odhlasovanie Kaméliová: na tel.  02 / 45 24 42 75, 0910 430 230

       odhlasovanie Hnilecká: na tel.: 02 / 45 24 11 34, 0910 380 320

      ·deťom je možné nosiť individuálnu stravu do ŠJ vtedy, ak posúdenie lekára-špecialistu dokladuje, že dieťa si vyžaduje osobitné stravovanie. Tento doklad so žiadosťou rodiča o výnimku odovzdáva rodič každoročne vedúcej ŠJ.

      ·do 10.11.2021 bude potrebné uhradiť platbu za školné a réžiu jedálne súčasne za dva mesiace – november a december.

      ·pri platbe je potrebné uvádzať meno dieťaťa, variabilný symbol a triedu. Uprednostňujeme platbu internetbankingom.


      Prekrytie horných dýchacích ciest

      Každá osoba, ktorá dieťa privádza a odvádza do areálu a budovy materskej školy je povinná nosiť rúško podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Deti v MŠ rúška nenosia. V skrinke bude mať dieťa 1 rúško, v prípade výskytu COVID-19 počas dňa.


      Ospravedlnenie dieťaťa z dochádzania do materskej školy

      Zákonný zástupca svojim rozhodnutím môže ospravedlniť dieťa na 5 po sebe nasledujúcich dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní musí ihneď po návrate do materskej školy predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade dieťa nebude prijaté do materskej školy.


      Povinnosť zákonného zástupcu

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú službukonajúcu učiteľku a riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu.

      Zabezpečí pre dieťa na každý deň minimálne dve rúška.

      Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

      Berie na vedomie, že ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

      Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.


      Vstup do priestorov školy

      Dieťa do budovy MŠ privádza a vyzdvihuje len jedna osoba.


      Škola sa riadi „semaforom“, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole . Má 3 úrovne: zelená, oranžová, červená.


      Zelená úroveň

      V materskej škole nie je žiadna osoba pozitívna na COVID – 19, je jedna alebo viac osôb v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID 19 mimo školy.

      Výchovno-vzdelávací proces prebieha bez obmedzenia, za prísnych protiepidemiologických opatrení.


      Oranžová úroveň

      V materskej škole je minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID 19. Deti triedy, v ktorej je pozitívny výskyt ochorenia idú do 14-dňovej karantény.


      Červená úroveň

      V škole je viac potvrdených prípadov COVID 19 – epidemický výskyt. Túto skutočnosť oznamuje škole regionálny úrad verejného zdravotníctva. Deti (príp. triedy) sú v karanténe.

      Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a materiálom Školský semafor v školskom roku 2021/2022 a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky)


      V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so epidemiologickou situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované a menené.


                                                                                                         Mgr. Lucia Slováková

                                                                                                     riaditeľka materskej školy

      Potrebné tlačivá:

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.doc  - prinesú všetci pre deti

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.doc - prinesú všetci tí, ktorí privedú dieťa ráno do MŠ

      Cestne_vyhlasenie_pre_zber_udajov_2021-2022.doc - prinesú všetci, okrem nových detí

      Splnomocnenie_na_prevzatie_dietatata_2021-2022.doc - prinesú všetci, okrem nových detí

      Prevadzka_a_vnutorny_rezim_skoly_od_2.9.2021.pdf - informácie

      Oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_objektu_skoly_a_sk._zariadenia.pdf​​​​​​​ - informácie


     • Dotácie na stravu

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu úpravy v poskytovaní dotácie na stravu detí v novom školskom roku 2021 - 2022 si prosím pozrite stránku mestskej časti, kde je zverejnený postup v sekcii aktuality aj školstvo.

      Prikladáme link: https://www.vrakuna.sk/2021/07/22/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022/

       

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - elektronicky cez edupage

     • Návod

      Po prihlásení zákonného zástupcu do edupage kliknete na ŠTART, vyberiete možnosť: Žiadosť/Vyhlásenie, medzi tlačivami vyberiete: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8) žiak a zákonný zástupca - Platí od 03.05.2021. Tlačivo je potrebné odoslať v nedeľu do 18:00 hod, alebo nasledujúci deň ho odovzdať vyplenené v papierovej forme v MŠ.

     • Aktualizované tlačivá

     • Vážení rodičia,

      ministerstvo školstva aktualizovalo tlačivo čestné vyhlásenie. Ak máte ešte pôvodné tlačivo, môžete ho odovzdať v pondelok 26.04.2021. Od nasledujúceho týždňa 03.05.2021 použite už iba nové tlačivo.

      Cestne_vyhlasenie_-_aktualizovane.doc

      Ak dieťa chýba viac ako 3 kalendárne dni (napr. piatok, sobota, nedeľa), je potrebné priniesť aj vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

      Bezinfekcnost_dietata.doc

      Chceme, aby do našej materskej školy chodili len úplne zdravé deti. Ak dieťa chýba z dôvodu choroby viac ako 5 pracovných dní, je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že môže ísť do kolektívu. (napr. aj herpes)

      Pre rodičov a tých, čo vodia alebo vyzdvihujú deti je potrebné mať sedemdňový negatívny test na COVID-19. Ak vyprší termín 7-dňovej platnosti testu, je potrebné priniesť nové, aktuálne čestné vyhlásenie a preukázať sa neg. testom.

      Zberné triedy sa nevytvárajú, každá trieda má prevádzku od 07:00 do 16:30 hod. 

      Určite ma kontaktujte - napíšte mail: riaditelka@mskameliova.sk v prípade Vašej pozitivity, alebo prejavujúcich sa príznakov u detí, aby sme vedeli  zabezpečiť potrebné opatrenia. Ak máte príznaky, nedávajte už dieťa do MŠ.  V prípade pozitivity rodičia, Vás  chceme požiadať, aby ste dali otestovať hneď aj dieťa, aby sme vedeli či bolo v MŠ pozitívne a vedeli sme zabezpečiť epidemilogické opatrenia. Pediatrovi je potrebné nahlásiť karanténu. Keď dieťa nastúpi opäť po karanténe do MŠ je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že môže ísť do kolektívu. 

      Ak nastanú zmeny v prevádzke, testovaní, budem Vás informovať.

       

       

       

     • Povinné predprimárne vzdelávanie - skôr ako 6 rokov

     • Informácia

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem, aby dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov k 31.08.2021 (zle mu vychádzajú roky) absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2021 - plánujete, že pôjde skôr do školy, je potrebné podať písomnú žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku. So žiadosťou je potrebné podať: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 31.07.2021. (školský zákon 245/2008 Z.z. § 28a ods. 5)

      Naša MŠ patrí pod CPPPaP Bratislava II, Nevädzová 7. https://cpppapba2.sk/

      Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov k 31.08.2021 budú automaticky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie - nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť.

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje