• Oznam o poplatkoch

     • Vážení rodičia, poplatky za stravu a školné na nasledujúce mesiace od apríla Vám do odvolania nebudeme zasielať - prosím nevykonávajte platby za apríl.

      Žiadame rodičov, ktorí do dnešného dňa neuhradili stravu za marec napriek vystaveniu upomienky, aby tak urobili do konca týždňa - 02.04.2020.

      V prípade detí, ktoré končia dochádzku v našej materskej škole sa vyúčtovanie preplatkov/nedoplatkov uskutoční k 31.8.2020.

      Deťom, ktoré nekončia dochádzku v našej materskej škole sa prípadný preplatok za školné a ŠJ započíta v ďalšom školskom roku.

     • Aktualizované informácie

     • Vážení rodičia,

      s ohľadom na vzniknutú situáciu si Vás dovoľujem informovať, že na základe rozhodnutia ministerky školstva sa

      prerušuje prevádzka na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 

      Rovnako vás chcem požiadať o dôsledné dodržiavanie nasledovných pokynov:

      1. Počas prerušenia prevádzky sa riaďte nariadeniami a odporúčaniami ÚVZ SR a RÚVZ BA, sledujte médiá,
      2. Obmedzte pobyt a pohyb  mimo trvalého bydliska, zachovávajte tzv. „domácu karanténu“, nezdružujte sa,
      3. Rešpektujte zatvorenie materskej školy, 

      Ďalej:

      1. Žiadame rodičov, aby dohliadali na deti – zmyslom zatvorenia materskej školy nie je to, aby voľný čas trávili v nákupných centrách alebo inak organizovaní v skupinách, deti by naozaj mali zodpovedne zostať doma a vyhnúť sa hromadným akciám, potulovaniu sa po uliciach a podobne,
      2. Deťom pošleme cez edupage pracovné listy, v prípade záujmu môžete s deťmi vypracovať (nie sú povinné)
      3. Naďalej sledujte informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov Vašich žiakov.
      4. Žiadame rodičov, aby v prípade, že sa u Vášho dieťaťa objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne informovali riaditeľku materskej školy e-mailom: office@mskameliova.sk, telefonicky: 0910 430 230
      5.  V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov konzultujte  neodkladne svoj zdravotný stav so svojím lekárom,
      6. Sledujte aspoň raz denne webovú stránku materskej školy a Vašu e-mailovú schránku z dôvodu aktualizovania vzniknutej situácie.
      7. usmernenie_ministerky_skolstva.pdf 
      8. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v mesiaci apríl sa bude platiť alikvótna časť mesačného poplatku za školné.
      9. Žiadame rodičov, ktorý ešte nevyrovnali záväzky za mesiac marec za stravu a školné, aby tak urobili čo najskôr.

       

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie

       

       

     • MŠ Kaméliová, MŠ Hnilecká - zatvorenie

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude Materská škola Kaméliová 10 a jej elokované pracovisko zatvorená minimálne od 10.03.2020 do 16.03.2020 vrátane.

       

      MIMORIADNÝ OZNAM KU KORONAVÍRUSU

      Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 a hroziacou epidémiou tohto druhu chrípky v Bratislavskom kraji, boli prijaté preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu tejto nákazy.

      Mestská časť Bratislava-Vrakuňa na základe rozhodnutia starostov 17 miestnych častí a primátora hlavného mesta pristupuje k prerušeniu vyučovania na všetkých základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa od zajtrajšieho dňa t.j. 10.3.2020 do 16.3.2020 vrátane. Zatvorené budú:

      Základná škola Rajčianska, Základná škola Železničná, Základná škola Žitavská, Materská škola Kaméliová, Materská škola Kríková. Počas týchto dní Vás budeme informovať o ďalších krokoch a vývoji v predmetnej situácii.

      Ďalej mestská časť Bratislava-Vrakuňa ruší do odvolania všetky plánované podujatia, všetky krúžky v pôsobnosti MČ, ŠK Vrakuňa tréningy a krúžky v školičke. Zatvorená bude aj miestna knižnica.

      Miestny úrad BA-Vrakuňa je pre občanov uzavretý a prosíme všetkých obyvateľov, aby so zamestnancami komunikovali mailovo alebo telefonicky.

      Počas  stránkových hodín bude otvorená podateľňa, matrika a pokladňa.

      Nižšie pripájame všeobecné preventívne opatrenia, ako v danej situácií postupovať. Prosíme všetkých o rešpektovanie týchto pravidiel a tiež o trpezlivosť a zhovievavosť v tejto situácií. Spomínané opatrenia platia pre všetky bratislavské materské a základné školy, ktorých zriaďovateľom sú mestské časti.

      Všeobecné preventívne opatrenia:

      -často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
      -očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
      -zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou, papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
      -vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
      -ak ste chorý, liečte sa doma,
      -zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
      -14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
      -v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
      -oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne na:
      https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html…

       

      Ďalšie informácie nájdete na stránkach Bratislavského samosprávneho kraja a Magistrátu hlavného mesta Bratislava:

      https://bratislavskykraj.sk/koronavirus/

      https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19

       

     • MŠ Kaméliová, MŠ Hnilecká - školné, strava

     • Vážení rodičia, pripomínam zajtrajší deň splatnosti na školné a stravu - 10.03.2020. Žiadam všetkých rodičov o zodpovednosť a dodržania termínu splatnosti. Ďakujem

     • MŠ Kaméliová, MŠ Hnilecká - predchádzanie šíreniu chorôb

     • Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste vodili do MŠ len zdravé deti. Aby nemali ani nádchu, ani kašeľ... Ak u niekoho prepukne alergia - je potrebné ostať doma, dieťa nastaviť  - na základe odporúčania lekára. Keď sa dieťaťu alergia utlmí, môže pokračovať v dochádzke do MŠ. Ak Vás z kolektívu vyradí pani učiteľka, je potrebné priniesť potvrdenie od lekára. Riadime sa školským zákonom, z ktorého vyplýva: 

      Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

      Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

      Vopred ďakujem za spoluprácu a zodpovedný prístup

   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
   • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
   • Mš Hnilecká
   • Mš Hnilecká
   • Kaméliová - besiedka Včielky
   • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
   • Kaméliová - OLOArt
   • Kaméliová - poďakovanie
   • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
   • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
   • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom