• Pokyny k nástupu do materskej školy, aktualizované tlačivo ministerstvom školstva

     • Materská škola, Kaméliová 10, 821 07  Bratislava


      POKYNY K NÁSTUPU DO MŠ OD 01.09.2020

      Prevádzková doba materskej školy v mesiaci september: od 07:00 do 16:00 hod

      Príchod do MŠ: 7:00 – 7:30 hod

      Odchod z MŠ mladších detí 11:45 – 12:00 hod (na obed)

      Odchod z MŠ starších detí – predškolákov: 12:00 – 12:30 hod (na obed)

       Odchod z MŠ popopludní: 15:15 – 16:00 hod

      Prosíme Vás o dochvíľnosť a trpezlivosť pri odovzdávaní a preberaní detí. Počítajte s časovou rezervou, nakoľko sa bude pri  vstupe do budovy uskutočňovať koordinovaný ranný filter s náležitou administratívou. Žiadame o dochvíľnosť pri preberaní detí v popoludňajších hodinách. Zatiaľ nebude zberná trieda. Deti budete odovzdávať pani učiteľkám vo svojej triede.

      Ako bude vyzerať prevzatie dieťaťa do MŠ nasledujúce dni:

      1. PRVÝ DEŇ JE POTREBNÉ PRINIESŤ:
      1. Priniesť vyplnené a podpísané tlačivá: (pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplnenými tlačivami):
      • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom šk. roka 2020/2021
      • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
      • Čestné vyhlásenie pre zber údajov: 2020/2021
      • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa šk. rok 2020/2021
      • Zápisný lístok do jedálne šk. rok 2020/2021

      Na tlačivách je potrebné uviesť dátum – deň nástupu. Ak nastúpi Vaše dieťa 02.09.2020 – na tlačivách bude dátum 02.09.2020.

      1. Náhradné rúško pre dieťa do skrinky.
      2. Pyžamo v mikroténovom vrecku označené menom dieťaťa.
      3. Náhradné veci na prezlečenie.
      4. Prezuvky.
      5. Detský ruksak.
      6. Jeden balík hygienických papierových vreckoviek.
      7. Vlastné pero (keby niečo)
      1. PROCES PREBERANIA DETÍ
      1. Pred  budovou MŠ  dodržiavajte 2 metrové odstupy.
      2. Zákonný zástupca a dieťa do zariadenia vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), vydezinfikujú si ruky dezinfekčným prípravkom pri vchodových dverách. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca – jedna osoba.
      3. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum.
      4. Kontrola telesnej teploty, vykonanie ranného filtra.
      5. Zákonný zástupca odovzdá pedagogickému zamestnancovi vyplnené tlačivá.
      6. Ak dieťa chýba viac ako 3 dni, alebo dieťa nebolo prebrané – neprešlo cez ranný filter, pri opätovnom nástupe zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
      7. Dieťa si do svojej skrinky odloží pyžamko a náhradné rúško, po prezlečení si dôkladne umyje ruky mydlom a vodou až potom vstupuje do triedy.

      Prosíme zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov, o dochvíľnosť a trpezlivosť pri odovzdávaní a preberaní detí.

      Materská škola spolu so zriaďovateľom bude sledovať aktuálnu situáciu COVID-19 a na základe aktuálnych opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí a odporúčaní Ministerstva školstva prispôsobí prevádzku materskej školy.

      Na záver Vás žiadame o dodržiavanie pravidiel, nepriniesť žiadne hračky ani vankúšiky pre vaše deti a priniesť trošku trpezlivosti a pochopenia pri preberaní detí.


      Zákonný zástupca:

      · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       ·  Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

      · Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.

      ·  Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie  a tiež po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      ·  Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

      · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom


      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Aktualizované tlačivá, ktoré je potrebné priniesť v deň nástupu:

      ​​​​​1Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_dietata_pred_zac._sk._roka.doc1_

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.doc

      Ďalšie tlačivá, ktoré je potrebné priniesť, keď deti už chodili do MŠ: 

      Splnomocnenie_na_prevzatie_dietatata_2020-2021.doc

      Cestne_vyhlasenie_pre_zber_udajov_2020-2021.doc

      ​​​​​​​ZaPISNY_LISTOK_-_do_jedalne_2020-2021.doc


   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
    • office@mskameliova.sk
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje