• Prevádzka od 22.02.2021 do 05.03.2021

     • Vážení rodičia, 

      na základe zisteného záujmu bude prevádzka len na elokovanom pracovisku Hnilecká.

      Každý, kto prihlásil dieťa od 22.02.2021 dostal mail, do ktorej triedy je jeho dieťa zaradené.

      V prípade, že potrebujete dieťa odhlásiť na jeden - dva dni, je potrebné zavolať do jedálne na Hnileckej: 

      02/45241134, 0910380320, prípadne: jedalen@mskameliova.sk

      Deti je potrebné priviesť do 07:30 hod.

      Po nahlásení záujmu o dochádzku počas jarných prázdnin v termíne od 01.03. - 05.03.2021 pošlem informáciu  koncom budúceho týždňa, do ktorej triedy bude Vaše dieťa zaradené.

      V prípade, že ste prihlásili Vaše dieťa a nenastúpi, dajte prosím vedieť na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Určite ma kontaktujte v prípade Vašej pozitivity, alebo prejavujúcich sa príznakov u detí, aby sme vedeli zabezpečiť potrebné opatrenia.

      Dotazníkovou formou cez edupage v termíne 02.03.2021 budeme zisťovať záujem o dochádzku od 08.03.2021. Podľa záujmu budeme nastavovať prevádzku.

     • Prieskum záujmu o nástup do MŠ od 22.02.2021

     • Vážení rodičia,

      poslali sme Vám cez edupage dotazník. V prípade, že ho nemáte pošlite prosím odpoveď mailom na: riaditeľka@mskameliova.sk 

      Uveďte meno dieťaťa, triedu a odpoveď: áno nie

      Napriek stále nezlepšujúcej sa epidemiologickej situácii zvažujeme otvoriť materskú školu v týždni od 22. 2. 2021, čo je týždeň pred jarnými prázdninami.
      V závislosti od záujmu rodičov a personálnych možností materskej školy (vzhľadom na prebiehajúce očkovanie učiteľov a s ním spojené reakcie učiteľov na očkovanie - zhoršený zdrav. stav) je predpoklad, že deti nebudú vo svojej triede, ale budeme vytvárať skupiny detí v jednotlivých triedach.
      Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy je negatívny výsledok testu jedného rodiča dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod materskej školy, prosíme vás o odpoveď na nasledujúcu otázku: 
      Moje dieťa v týždni od 22. 2.2021 – 26. 2. 2021 nastúpi do materskej školy. V prípade odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa môže prísť do areálu MŠ len osoba s negatívnym testom. Koncom týždňa Vám poskytneme ďalšie informácie.
      Áno, chcem aby moje dieťa nastúpilo do MŠ
      Nie, nechcem aby moje dieťa nastúpilo do MŠ

     • MŠ naďalej zatvorená od 15.02.2021

     • Materská škola nebude v prevádzke 

      Materská škola ostáva naďalej zatvorená!!!

      V zmysle stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zo dňa 05.02.2021 s odporúčaním neotvárať všetky školy na území okresu a po zasadnutí krízového štábu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 11.02.2021, ostáva Materská škola  Kaméliová 10, Bratislava a jej elokované pracovisko Hnilecká 2 zatvorené v týždni od 15.02.2021.

      Naďalej bude pokračovať prevádzka len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, a to na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

      Do MŠ budú chodiť deti, ktoré ju navštevovali minulý týždeň, ak sa rodičovi nezmenila povaha práce.

      Deti z MŠ Kaméliová budú v triede Myšky a deti z MŠ Hnilecká v triede Trpaslíci.

      Povinne sa nosia rúška počas celého dňa.

      Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní.

      Potrebné je opäť odovzdať vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie - negatívny test: Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test.doc

      Vo Vrakuni budú opäť k dispozicii OM (odberne miesta) na :

      - ZŠ Železničná od piatku 12.2 do nedele 14.2.2021 - v piatok doobeda hlavne pre zamestnancov, mamičky na  materskej, tehotne mamicky, ZŤP

      - ZŠ Rajčianska a ZŠ Žitavská od soboty 13.2 do nedele 14.2.2021

      Čas: od 8:00 do 11:45, 13:00 do 16:45 a od 17:30 do 20:00.

      OM sú bez objednania.

      V prípade nových informácií o otvorení materskej školy vás budeme  informovať.

     • Pozor zmena - prevádzka MŠ od 08.02.2021

     • Materská škola ostáva naďalej zatvorená!!!

      Na základe odporúčania RÚVZ a rozhodnutia Krízového štábu MČ Bratislava-Vrakuňa Materská škola Kaméliová 10, Bratislava a jej elokované pracovisko Hnilecká 2 od 08.02.2021 nebudú mať otvorenú prevádzku.

      Naďalej bude pokračovať prevádzka len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu,            a to na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

      Do MŠ budú chodiť deti, ktoré ju navštevovali minulý týždeň, ak sa rodičovi nezmenila povaha práce.

      Deti z MŠ Kaméliová budú v triede Myšky a deti z MŠ Hnilecká v triede Trpaslíci.

      Povinne sa nosia rúška počas celého dňa.

      Keďže vláda nariadila, aby zamestnávatelia umožnili zamestnancom homeoffice, je potrebné zaslať aktuálne potvrdenie, že povaha práca neumožňuje prácu z domu. Potvrdenie je potrebné zaslať v priebehu pondelku 08.02.2021 na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí mať pri sebe negatívny test a je povinný sa ním preukázať.

      V prípade nových informácií o otvorení materskej školy vás budeme  informovať.

     • Poplatky za školné - mesiac február 2021

     • Za deti, ktoré navštevujú MŠ od 01.02.2021 je výška školného 25,- Eur.

      Za deti, ktoré nastúpia od 08.02.2021 bude školné vo výške 18,75 Eur.

      Ak deti nedáte do MŠ, bude potrebné podať tlačivo Prerušenie dochádzky, aby mohol byť odpustený poplatok.

      Za deti, ktoré nenavštevovali MŠ v januári je školné automaticky odpustené.

      Predškoláci školné neplatia.

     • Prevádzka MŠ od 08.02.2021

     • Podmienky vstupu do MŠ od 08.02.2021

      Vážení rodičia, 

      podľa usmernenia MŠ SR materská škola od 08.02.2021 začína s prezenčnou formou výučby pre všetky deti. Prevádzka bude od 7,00 h. do 16,30 h., zberná trieda nebude, každé dieťa bude navštevovať pridelenú triedu. Pri spustení prevádzky sa bude prísne dbať na dodržiavanie nastavených opatrení.

      Žiadame rodičov, ktorí nedajú deti do MŠ od 08.02.2021, aby čo najrýchlejšie informovali materskú školu a napísali – odhlásili dieťa na mail: riaditelka@mskameliova.sk Do mailu uveďte meno dieťaťa, triedu, obdobie od – do nebude dieťaťa navštevovať MŠ.   

      Pri vstupe do materskej školy prosím dodržujte:

      1. Dezinfekcia rúk.
      2. Do budovy vstupuje len jedna sprevádzajúca osoba s dieťaťom (nevstupujú ani súrodenci).
      3. Do areálu, budovy sa vždy vstupuje s prekrytými hornými dýchacími cestami.
      4. Dieťa si umyje ruky pod dohľadom dospelej osoby.

      Pri odovzdávaní dieťaťa službukonajúcej učiteľke rodič musí dodržovať bezpečnostné opatrenia z dôvodu ochrany zamestnancov školy ako aj ostatných detí:

      1. Do materskej školy privádza len zdravé dieťa, bez akýchkoľvek príznakov ochorenia – kašeľ, soplíky a podobne. V prípade, že službukonajúca učiteľka po vykonaní ranného filtra zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie, do materskej školy ho neprevezme.
      2. Pre dieťa zabezpečí aspoň dve ochranné rúška (detské, nie rúško pre dospelých), dieťa ho bude používať po celý deň s výnimkou popoludňajšieho odpočinku.
      3. Predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_dietata.doc
      4. Predloží Čestné prehlásenie -  o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.  Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test.doc
      5. Do budovy materskej školy vstupuje len osoba s dieťaťom, ktorá absolvovala test s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.
      6. Ak počas dochádzky Vášho dieťaťa do materskej školy budete mať  pozitívny výsledok testovania alebo niekto vo Vašom blízkom okolí, bezodkladne nám to oznámte.
      7. Dieťa po absolvovaní karantény prinesie potvrdenie od lekára, že môže nastúpiť do MŠ.

      Bližšie informácie nájdete na stránke MŠ SR na uvedenom linku:      

      https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf?fbclid=IwAR1mc4ntzobPeb4vd_09elT3km6I7BcCk2qRfQyH2twJ6wMPpIIUqZAr2J8

      Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadil MOM v nasledovných školách:

      Zoznam odberových miest :

      Otvorené v čase od 08:00- 20:00 (posledný odber 19:45)


      Prestávka: 12:00-13:00 (posledný odber 11:45)

                          17:00-17:30 (posledný odber 16:45)

      05.02.2021 (piatok)

      Základná škola Železničná 14, Bratislava - 2 odberové miesta

      Odberové miesto 1

      Odberové miesto 2 

      Vzhľadom na nástup detí a žiakov do škôl, budú v piatok dopoludňajších hodinách prioritne testovaní zamestnanci materských a základných škôl, mamičky na materskej dovolenke a občania so ZŤP. V poobedňajších hodinách je testovanie určené pre širokú verejnosť.

      06.02.2021 – 07.02.2021 (sobota, nedeľa)

      Základná škola Železničná 14, Bratislava - 2 odberové miesta

      Odberové miesto 1

      Odberové miesto 2 


      Základná škola Žitavská 1, Bratislava - 2 odberové miesta   

      Odberové miesto 3

      Odberové miesto 4 


      Základná škola Rajčianska 3, Bratislava  - 2 odberové miesta 

      Odberové miesto 5 

      Odberové miesto 6 


      Z dôvodu dezinfekcie priestorov, ktoré budú trvať maximálne 5-10 minút (pri pozitívnych prípadoch), prosíme občanov o trpezlivosť.

   • Kontakty

    • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje