• Prevádzka a vnútorný režim MŠ od 2.9.2021 a podmienky vstupu

     • V súlade s odporúčaniami v materiáli Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl (ďalej len „semafor“), ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 17.8.2021 a súhlasom zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy Podmienky a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov školy od 2.9.2021.


      Forma výchovno-vzdelávacieho procesu: prezenčná

      Prevádzka: od 6:30 hod do 17:00 hod

      Nástup do materskej školy: 2.9.2021, do 7:30 hod.

      Zberná trieda Kaméliová: od 06:30 – 07:00 hod a od 16:30 do 17:00 hod,

                                                    vstup v tomto čase len cez hlavný

                                                    vchod, zbernou triedou je spoločenská miestnosť

      Zberná trieda Hnilecká: od 06:30 – 07:00 hod a od 16:30 do 17:00 hod – zberná trieda: Trpaslíci

      Tlačivá, ktoré sú v prílohe – je potrebné odovzdať pri nástupe s dátumom nástupu:

      • Tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa
      • Tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka – ten kto vodí dieťa do MŠ
      • Čestné vyhlásenie pre zber údajov – okrem nových detí
      • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa 202122 – okrem nových detí


      Rodičovské združenie – Kaméliová – 08.09.2021 o 16:30 hod na triedach

                                             Hnilecká –    09.09.2021 o 16:30 hod na triedach


      Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy:

      ·rodič privádza dieťa do MŠ do 7:30 hod a odovzdá ho službukonajúcej učiteľke,

      ·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní.

      ·neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri až päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni,

       ospravedlňuje rodič – predkladá tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa

                                          a bezpríznakovosti návštevníka – toho, kto privádza dieťa do MŠ

      ·neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, trvajúca viac ako päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni - rodič predkladá potvrdenie od lekára a bezpríznakovosti návštevníka – toho kto privádza dieťa do MŠ - nie staršie ako jeden deň

      ·ak dieťa nie je prítomné v MŠ 5 a viac dní a nie je choré, rodič predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa a bezpríznakovosti návštevníka - nie staršie ako jeden deň.


      Čo priniesť deťom do skrinky

      Označené náhradné veci priezviskom a menom dieťaťa: spod. nohavičky, tielko, tričko, ponožky, pančuchy, tepláky – podpísané v sáčku, 2 jednorázové podložky na postieľku

      Deti, si nosia do MŠ svoj ruksak – podpísaný. Deti, ktoré spia, si prinesú pyžamo, v piatok si ho vezmú oprať a v pondelok prinesú opäť čisté pyžamo.

      Prezuvky: papuče, sandále – nie šľapky, podpísané priezviskom a menom dieťaťa.

      Do MŠ sa nenosia hračky z domáceho prostredia.


      Adaptačný pobyt

      ·podľa harmonogramu, ktorý už rodičia dostali.


      Organizácia povinného predprimárneho vzdelávania – predškoláci (PPV)

      ·rodič je povinný dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy riadne a včas,

      ·PPV plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny

        denne,

      ·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní,

      ·rodič dieťaťa môže požiadať aj o individuálneho vzdelávanie, príslušné formality rieši priamo s riaditeľkou materskej školy.


      Zabezpečenie bezpečného pobytu detí v školskom prostredí

      Ranný filter

      ·Každé ráno pred vstupom do triedy vykoná službukonajúca učiteľka ranný filter. Preberá len deti, u ktorých nezistí známky ochorenia. Prevzatie dieťaťa môže odmietnuť, ak jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

      ·Námatkovo sa bude merať teplota, povinne, dezinfekcia rúk.

      ·Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.


      Poplatky – školné, stravné

      ·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) – 25.- € rodič uhrádza najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci.

      ·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie.

      ·školné sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní - na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorú doručí riaditeľke MŠ,

      ·stravná jednotka je vo výške: 1,45 € na deň: desiata, obed, olovrant + réžia 15,- € na mesiac,

      platbu je potrebné zrealizovať do 10. v mesiaci.

      ·odhlasovanie zo stravy je do 7,30 hod: – cez aplikáciu eskoly, alebo

       odhlasovanie Kaméliová: na tel.  02 / 45 24 42 75, 0910 430 230

       odhlasovanie Hnilecká: na tel.: 02 / 45 24 11 34, 0910 380 320

      ·deťom je možné nosiť individuálnu stravu do ŠJ vtedy, ak posúdenie lekára-špecialistu dokladuje, že dieťa si vyžaduje osobitné stravovanie. Tento doklad so žiadosťou rodiča o výnimku odovzdáva rodič každoročne vedúcej ŠJ.

      ·do 10.11.2021 bude potrebné uhradiť platbu za školné a réžiu jedálne súčasne za dva mesiace – november a december.

      ·pri platbe je potrebné uvádzať meno dieťaťa, variabilný symbol a triedu. Uprednostňujeme platbu internetbankingom.


      Prekrytie horných dýchacích ciest

      Každá osoba, ktorá dieťa privádza a odvádza do areálu a budovy materskej školy je povinná nosiť rúško podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Deti v MŠ rúška nenosia. V skrinke bude mať dieťa 1 rúško, v prípade výskytu COVID-19 počas dňa.


      Ospravedlnenie dieťaťa z dochádzania do materskej školy

      Zákonný zástupca svojim rozhodnutím môže ospravedlniť dieťa na 5 po sebe nasledujúcich dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní musí ihneď po návrate do materskej školy predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade dieťa nebude prijaté do materskej školy.


      Povinnosť zákonného zástupcu

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú službukonajúcu učiteľku a riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu.

      Zabezpečí pre dieťa na každý deň minimálne dve rúška.

      Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

      Berie na vedomie, že ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

      Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.


      Vstup do priestorov školy

      Dieťa do budovy MŠ privádza a vyzdvihuje len jedna osoba.


      Škola sa riadi „semaforom“, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole . Má 3 úrovne: zelená, oranžová, červená.


      Zelená úroveň

      V materskej škole nie je žiadna osoba pozitívna na COVID – 19, je jedna alebo viac osôb v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID 19 mimo školy.

      Výchovno-vzdelávací proces prebieha bez obmedzenia, za prísnych protiepidemiologických opatrení.


      Oranžová úroveň

      V materskej škole je minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID 19. Deti triedy, v ktorej je pozitívny výskyt ochorenia idú do 14-dňovej karantény.


      Červená úroveň

      V škole je viac potvrdených prípadov COVID 19 – epidemický výskyt. Túto skutočnosť oznamuje škole regionálny úrad verejného zdravotníctva. Deti (príp. triedy) sú v karanténe.

      Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a materiálom Školský semafor v školskom roku 2021/2022 a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky)


      V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so epidemiologickou situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované a menené.


                                                                                                         Mgr. Lucia Slováková

                                                                                                     riaditeľka materskej školy

      Potrebné tlačivá:

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.doc  - prinesú všetci pre deti

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.doc - prinesú všetci tí, ktorí privedú dieťa ráno do MŠ

      Cestne_vyhlasenie_pre_zber_udajov_2021-2022.doc - prinesú všetci, okrem nových detí

      Splnomocnenie_na_prevzatie_dietatata_2021-2022.doc - prinesú všetci, okrem nových detí

      Prevadzka_a_vnutorny_rezim_skoly_od_2.9.2021.pdf - informácie

      Oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_objektu_skoly_a_sk._zariadenia.pdf​​​​​​​ - informácie


     • Dotácie na stravu

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu úpravy v poskytovaní dotácie na stravu detí v novom školskom roku 2021 - 2022 si prosím pozrite stránku mestskej časti, kde je zverejnený postup v sekcii aktuality aj školstvo.

      Prikladáme link: https://www.vrakuna.sk/2021/07/22/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022/

       

   • Kontakty

    • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
    • office@mskameliova.sk
    • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
    • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
    • office@mskameliova.sk
    • 06:30 – 17:00 hod.
    • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje