• Zmena poplatkov od 1.3.2023

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že od 01.03.2023 prichádza k zmene poplatkov za stravu a školné na základe nového VZN.

      ŠKOLNÉ: Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 € paušálne. Za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok vo výške 25,00 €. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

      Výška stravného od 01.03.02023: Za stravu detí sa bude platiť podľa finančného pásma č. 5.

      Stravná jednotka na jeden deň je vo výške 2,50,- .

      Réžia ostala nezmenená vo výške 15,- .

      Desiata: 0,60 , Obed: 1,40 , Olovrant: 0,50 .

      VZN: vzn_12023_prispevok_zastupcu.pdf

                              

     • Karneval - Kaméliová

     • Kaméliová 15.02.2023

      Dnešný veselý karneval na Kaméliovej - 15.02.2023

     • Dve percentá

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,  všetci priatelia a podporovatelia

      Materskej školy Kaméliová a Hnilecká,

      stalo sa už tradíciou, že každoročne Vás v tomto období oslovujeme s prosbou finančne podporiť Materskú školu Kaméliová a jej elokované pracovisko Hnilecká.

      Stačí iba to, aby ste využili zákonom danú možnosť a venovali 2% svojich už zaplatených daní na účet nášho občianskeho združenia.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%, pomôžte nám a finančné prostriedky budú použité pri skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu a skvalitňovania vybavenia školy.

      Budeme radi, keď 2% svojich daní pošlú na účet nášho rodičovského združenia aj ostatní Vaši rodinní príslušníci, Vaši priatelia a známi. Dajte im, prosím, vedieť o tejto možnosti – podporiť dobrú a zmysluplnú vec – vzdelávanie našich detí. 

      Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

      Tlačivo Kaméliová: dvepercenta_MS_Kameliova(3).pdf:

      Tlačivo Hnilecká: dvepercenta_MS_Hnilecka(3).pdf

      Tlačivo  - potvrdenie o zaplatení dane - obidve MŠ: Potvrdenie_za_2022(1).pdf

     • Bublinová show

     • Kaméliová

      Dnes sa v dopoludňajších hodinách - pondelok 13.02.2023 konala v MŠ Kaméliová Bublinová show. Deti si odniesli veselé zážitky, každý mal možnosť byť chvíľku v bubline. Prinášame pár fotografií.

     • Prevádzka počas veľkonočných prázdnin

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že počas veľkonočných prázdnin v termíne od 06. - 11.04.2023 (dva pracovné dni) bude materská škola zatvorená - bude prerušená prevádzka.

     • Prevádzka počas letných prázdnin

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      materská škola bude otvorená počas letných prázdnin od 03.07. - 28.07.2023.

      Prvé dva týždne od 03.07. - 14.07.2023 bude otvorená len MŠ Kaméliová,

      nasledujúce dva týždne od 17.07. - 28.07. bude otvorená len MŠ Hnilecká.

      V prílohe je prihláška na letnú prevádzku, ktorú je potrebné vyplnenú odovzdať pani učiteľke na triede do 20.04.2023. Prihláška je záväzná. 

      Stravu a školné za mesiac júl bude potrebné uskutočniť do 10.05.2023,              spolu s májovou platbou za MŠ. Ak dieťa na letnú prevádzku nenastúpi platba sa nevracia.

      Letna_prevadzka_-_prihlaska_2023.doc​​​​​​​


     • Úhrada ZRPŠ

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      žiadam všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok za ZRPŠ na I. polrok vo výške 30,- Eur, aby tak urobili čo najskôr. Termín splatnosti je 15.10.2022. Radi by sme pokračovali v naplánovaných aktivitách.

      Účet ZRPŠ Kaméliová - SK94 0200 0000 0014 4713 4659

      Účet ZRPŠ Hnilecká -    SK24 0200 0000 0015 5845 5156

      Do poznámky pre príjemcu uveďte meno dieťaťa a triedu.

      Každému prišiel mail aj s variabilným symbol.

      Ďakujem.

       

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      v prípade že budete potrebovať potvrdenie o návšteve školy,

      môžete si ho vytlačiť na našej stránke po prihlásení cez menu: štart, dochádzka, potvrdenie o návšteve školy.

     • Riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že riaditeľka Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy  dňa 16.09.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

     • Rodičovské združenie

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať:

      MŠ Kaméliová - v stredu 07.09.2022 o 16:30 hod vo svojich triedach,

      MŠ Hnilecká - vo štvrtok 08.09.2022 o 16:30 hod vo svojich triedach.

      Prosíme, aby ste narodičovské združenie prišli bez detí. Vopred ďakujeme.

     • Záujem o dotáciu na stravu

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      informácia sa týka rodičov, ktorí majú deti v predškolskom veku - v školskom roku 2022/23 do 31.08.2023 dieťa dovŕši 6 rokov.

      Ak máte záujem o poberanie dotáciu na stravu na dieťa v materskej škole a neuplatňujete si daňový bonus,

      môžete formou tlačiva v prílohe požiadať o dotáciu. Vyplnené tlačivo je potrebné priniesť hneď v prvý deň nástupu - dňa 05.09.2022 a odovzdať pani učiteľke ráno.

      Usmernenie:

      • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič uplatní daňový bonus. Rodičia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus sú povinní túto skutočnosť potvrdiť priloženým vypísaným čestným prehlásením o neuplatnení si daňového bonusu. Dotácia na stravu na september  bude poskytnutá iba týmto deťom, ktorých rodičia predložia čestné prehlásenie. 
      • dieťa z rodiny s nízkym príjmom alebo z rodiny poberajúcej dávky v hmotnej núdzi – rodič príde osobne na sociálny referát, kde mu budú dané príslušné žiadosti o dotáciu na stravu a vysvetlený ďalší postup
      • týka sa aj ukrajinských detí
      • CV_-_danovy_bonus.doc
      • CV_-_danovy_bonus_2_-_Ukrajina.doc


     • Riaditeľské voľno

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava poskytuje podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 10.06.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

      Zároveň sa v tento deň uskutoční v našom areáli akcia: Naše mesto. V prípade, že by ste nám chceli pomôcť ako dobrovoľník, prihláste sa u pani učiteľky na triede. V areáli MŠ budú prebiehať aktivity ako napr. natieranie zábradlia na terasách, náter stĺpov pred vstupom do budovy, náter zábradlia okolo hojdačiek, vyčistenie areálu a okolia od nečistôt - hrabanie, obnovenie náteru na altánkoch, drevených preliezkach, prekopanie pieskoviska a vyčistenie pieskoviska.

     • 2%

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      do konca tohto týždňa - 30.04.2022 je ešte možné podať 2%. Ak ste ešte nevyužili túto možnosť, budeme radi, ak podporíte našu materskú školu. Ďakujeme

     • Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

     • Vážení rodičia,

      pripomínam termín podania žiadosti na pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

      Okresm súhlasu z psychologického vyšetrenia je potrebné mať aj súhlas pediatra, informovaný súhlas a žiadosť.

      Prikladám tlačivo pre pediatra, informovaný súhlas a žiadosť.

      Deti, ktoré ostanú v MŠ je potrebné zapísať do ZŠ. Pri zápise oznámiť pokračovanie v MŠ.

      Tlačivá:

      Suhlas_lekara.doc

      Informovany_suhlas_k_pokracovaniu_-_2022.doc

      Ziadosto_pokracovanie_v_povinnom_predprimarnom_vzdelavani_2022.doc

      Termín je do 30.04.2022.

      Informácia zo školského zákona.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a priloží žiadosť.

     • Poplatok na druhý polrok - ZRPŠ

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

       

      žiadame Vás o úhradu poplatku ZRPŠ na druhý polrok do 10.03.2022 vo výške 30,- Eur.

      ZRPŠ Kaméliová - údaje k platbe:

      Číslo účtu: SK94 0200 0000 0014 4713 4659

      Variabilný symbol: taký istý ako uvádzate pri platbe do jedálne

      Suma na úhradu: 30,- Eur

      Dátum splatnosti: 10.03.2022

       

      ZRPŠ Hnilecká - údaje k platbe:

      Číslo účtu: SK24 0200 0000 0015 5845 5156

      Variabilný symbol: taký istý ako uvádzate pri platbe do jedálne

      Suma na úhradu: 30,- Eur

      Dátum splatnosti: 10.03.2022

       

      Do popisu pre adresáta je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov triedy.

      Pri vklade na účet priamo vo VÚB Vám bude k platbe prirátaná suma, ktorúsi účtuje banka.

       

      Vopred ďakujeme za skorú úhradu.

       

     • Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem, aby dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov k 31.08.2022 (zle mu vychádzajú roky) absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2022 - plánujete, že pôjde skôr do školy, je potrebné podať písomnú žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku.

      So žiadosťou je potrebné podať: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP)súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 30.06.2022 a informovaný súhlas rodiča.

      Naša MŠ patrí pod CPPPaP Bratislava II, Nevädzová 7: https://cpppapba2.sk/, využite možnosť online formuláru, alebo sa môžete objednať telefonicky: 02/436 325 88

      Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov k 31.08.2022 budú automaticky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie - nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť.

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje