• Informácia o poplatkoch za stravu a réžiu

     • Vážení rodičia,

      do 10.11.2020 je potrebné zaplatiť poplatok za školné za mesiace november a december: spolu 50,- Eur.

      Stravu a réžiu je potrebné tiež uhradiť do 10.11.2020, poplatok sa skladá z réžie za november a december: spolu 30,- Eur a stravy za november.

      V decembri vám príde iba poplatok za stravu bez réžie.

     • Kaméliová, Hnilecká: Oznámenie o prerušení prevádzky

     • Vážení rodičia,

      materská škola bude mať v čase jesenných prázdnin so súhlasom zriaďovateľa t. j. v dňoch:

      30.10.2020

      02.11.2020

      prerušenú prevádzku z dôvodu celoplošného testovania na COVID – 19.

       

      V prípade akýchkoľvek Vašich zdravotných problémov oznámte neodkladne túto skutočnosť mailom riaditeľke materskej školy: riaditelka@mskameliova.sk, alebo office@mskameliova.sk

       

      Žiadame všetkých  rodičov, aby v prípade, že sa u ich dieťaťa, objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, bezodkladne o tom informovali riaditeľku materskej školy.

                                                                                                            Mgr. Lucia Slováková

                                                                                                        riaditeľka materskej školy

     • Kaméliová, Hnilecká - jesenné prázdniny - oprava

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia č. 2020/17949:1A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov vám oznamujem, že Materská škola Kaméliová 10, Bratislava a jej elokované pracovisko bude mať prerušenú prevádzku v termínoch:

      Materská škola bude mať tiež jesenné prázdniny v dňoch:

      30.10. - 02.11.2020

      a 06.11. - 09.11.2020

      V týchto dňoch bude MŠ zatvorená.

       

       

       

       

     • Kaméliová, Hnilecká - rúška

     • Vážení rodičia,

      na základe nových opatrení ministerstva školstva a RÚVZ sú rúška v materských školách vysoko odporúčané.

      Preto Vás žiadame, aby ste pani učiteľke odovzdali dieťa v rúšku do triedy od zajtra 12.10.2020.              Skontrolujte, či majú deti náhradné rúško v skrinke - minimálne jedno.

      Ďakujem za spoluprácu.

     • Kaméliová - zubná preventívna prehliadka - oprava

     • Pani doktorka posunula termín tried o pol hodinu, pretože do 08:00 hod, chodia žiaci do školy,

      a je potrebné, aby sa nemiešali deti s návštevníkmi pani zubárky. Nižšie je upravený rozpis tried.

      OZNAM PRE RODIČOV

      Termín zubnej preventívnej prehliadky pre deti s uzatvorenou "Dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti"  s MUDr. Mamrillovou, MŠ Kaméliová 10, bude štvrtok dňa 5.11.2020 .

       Prosíme, aby sa rodičia, ktorí majú záujem dostavili podľa tried do ambulancie:

       MUDr. MAMRILLOVÁ, ZÁKLADNÁ ŠKOLA  BIELORUSKÁ 1

       

        8.30 -   9.30 hod. - 1. trieda - Motýliky

        9.30 - 10.30 hod. - 2. trieda - Mravčekovia

      10.30 - 11.30 hod. - 3. trieda - Lienky

      11.30 - 12.30 hod. - 4. trieda - Sovičky

      12.30 - 13.30 hod. - 5. trieda - Slniečka

      13.30 - 14.30 hod. - 6. trieda - Včielky

      14.30 - 15.30 hod. - 7. trieda - Pašinkovia

       

      Deti, ktorým sa pri preventívnej prehliadke zistí, že potrebujú ošetrenie, dostanú termín.

       V prílohe je tlačivo "Čestné vyhlásenie pacienta" a pre nové deti tlačivo "Dohoda + info tlačivo". Ak tlačivá vyplníte vopred, ušetríme čas v deň preventívnej prehliadky.

      Samozrejme všetci sledujte aktuálnu epidemiologickú situáciu a podľa nej sami zvážite, či sa s dieťaťom dostavíte.

       Tlačivá:

      Zubarka_Dohoda___info_tlacivo.pdf

      Zubarka_Cestne_prehlasenie_COVID-19.pdf

      Ďakujem za spoluprácu

      Mamrillová.

     • Kaméliová, Hnilecká - informácia

     • Od 16. 9. 2020 platí nový manuál pre materské školy. Na základe neho upravujeme náš pandemický plán.

       

      Momentálne je naša materská škola v zelenej fáze.

       

      Prevádzkový čas materskej školy: 07:00 – 16:30 hod.

      Odchod z MŠ mladších detí: 11:45 – 12:00 hod (na obed)

      Odchod z MŠ starších detí – predškolákov: 12:15 – 12:30 hod (na obed)

      Odchod z MŠ popoludní: 15:15 – 16:30 hod.

      Ak deti obedujú, je potrebné počkať pred budovou, nie v šatniach, chodbách.

      Zelená fáza nastáva v prípade, že v materskej škole nie je žiadne podozrivé dieťa alebo zamestnanec. Zelená fáza zostáva aj vtedy, ak je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov  podozrivých z ochorenia Covid-19, ale nie sú pozitívni.
      Upresnenie:  dieťa alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár. V takom prípade zákonný zástupca dieťaťa alebo zamestnanec oznámia skutočnosť riaditeľke materskej školy.

      Cudzím osobám  je vstup do priestorov školy zakázaný. Vstup takýmto osobám je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a následne  čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

      Na komunikáciu s externými osobami sa odporúča využívať dištančný spôsob (maily, telefón).

      Pri vstupe do budovy areálu je potrebné mať rúško, pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu, pred vstupom do triedy je potrebné, aby si dieťa umylo ruky. Pred vstupom do triedy je sa vykonáva ranný filter a náhodne je odmeraná teplota. Rodičia do triedy nevstupujú.

      Zberné triedy nie sú v prevádzke.

      Zákonný zástupca:

      • Dieťa môže sprevádzať do materskej školy vždy len jeden zákonný zástupca – jedna osoba.
      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Do materskej školy môže priviesť zdravý zákonný zástupca iba zdravé dieťa, dodržuje podmienky vstupu do materskej školy: Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.
      • Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti - o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, musí vypísať zákonný zástupca dieťaťa, ak vynechá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, počíta sa aj sobota a nedeľa aj sviatky. Bez tohto potvrdenia nemôže byť prevzaté dieťa do materskej školy.
      • Ak dieťa vymešká viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
      • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

      Potrebné veci pre dieťa:

      1. Náhradné rúško pre dieťa v skrinke, zabalené a označené menom dieťaťa v mikroténovom vrecku.
      2. Pyžamo v piatok zobrať domov oprať a priniesť vždy čisté označené menom dieťaťa v pondelok, alebo prvý deň nástupu po prerušení.
      3. Mať vždy v skrinke náhradné veci na prezlečenie označené menom dieťaťa: spodné prádlo, ponožky alebo pančuchy, tričko s krátkym alebo dlhým rukávom a dlhé tepláky či legíny. Minimálne na 1x.
      4. Dieťa používa ruksak – označený menom dieťaťa.
      5. Vždy má v skrinke jeden balík hygienických papierových vreckoviek.

       Stravovanie zabezpečujeme v triedach a jedálni tak, aby sa deti nemiešali.

      Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich detí do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum.

       

     • Kaméliová, Hnilecká - zmena prevádzkového času

     • Oznam

      Oznamujeme Vám, že sa mení prevádzkový čas materskej školy od zajtra - 18.09.2020.

      Prevádzkový čas bude od 07:00 do 16:30 hod.

      Na základe pokynov ministerstva školstva, zberné triedy nebudú v prevádzke.

     • Kaméliová, Hnilecká - výsledky volieb do rady školy

     • Na základe výsledkov volieb oznamujeme, že Materskú školu Kaméliová a elokované pracovisko Hnilecká budú v rade školy zastupovať títo rodičia:

      Ing. Kristián Bartoš

      PhDr. Katarína Chrenková

      Marianna Jaňáková

      Mgr. Zuzana Žáková Rajterová

       

     • Kaméliová, Hnilecká- prevádzka

     • Od 16.09.2020 bude prevádzka v obidvoch budovách od 06:30 hod do 17:00 hod.

      Na Hnileckej je zberná trieda Myšky od 06:30 do 07:00 hod a od 16:30 do 17:00 hod. 

      V budove na Kaméliovej je zberná trieda spoločenská miestnosť - vstup len cez hlavný vchod od 06:30 hod - 07:00 hod a od 16:30 hod do 17:00 hod.

       

     • Kaméliová, Hnilecká - triedny aktív, voľby do rady školy

     • Na MŠ Kaméliová sa dňa 09.09.2020 uskutočnia voľby do rady školy a triedne aktívy so začiatkom o 16:00 hod. a na MŠ Hnilecká dňa 10.09.2020 so začiatkom o 16:00 hod. Prosíme prísť bez detí.

      Potrebné je dodržiavať tieto opatrenia:

      - na rodičovské združenie môže prísť len jeden zákonný zástupca

      - pri vstupe do budovy je potrebné mať rúško a rukavice

      - vo vchode použiť dezinfekciu

      - priniesť si vlastný poznámkový blok alebo papier

      - mať vlastné pero

      Pani učiteľky Vás budú informovať, kde sa bude tr. aktív konať.

       

     • Pokyny k nástupu do materskej školy, aktualizované tlačivo ministerstvom školstva

     • Materská škola, Kaméliová 10, 821 07  Bratislava


      POKYNY K NÁSTUPU DO MŠ OD 01.09.2020

      Prevádzková doba materskej školy v mesiaci september: od 07:00 do 16:00 hod

      Príchod do MŠ: 7:00 – 7:30 hod

      Odchod z MŠ mladších detí 11:45 – 12:00 hod (na obed)

      Odchod z MŠ starších detí – predškolákov: 12:00 – 12:30 hod (na obed)

       Odchod z MŠ popopludní: 15:15 – 16:00 hod

      Prosíme Vás o dochvíľnosť a trpezlivosť pri odovzdávaní a preberaní detí. Počítajte s časovou rezervou, nakoľko sa bude pri  vstupe do budovy uskutočňovať koordinovaný ranný filter s náležitou administratívou. Žiadame o dochvíľnosť pri preberaní detí v popoludňajších hodinách. Zatiaľ nebude zberná trieda. Deti budete odovzdávať pani učiteľkám vo svojej triede.

      Ako bude vyzerať prevzatie dieťaťa do MŠ nasledujúce dni:

      1. PRVÝ DEŇ JE POTREBNÉ PRINIESŤ:
      1. Priniesť vyplnené a podpísané tlačivá: (pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplnenými tlačivami):
      • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom šk. roka 2020/2021
      • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
      • Čestné vyhlásenie pre zber údajov: 2020/2021
      • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa šk. rok 2020/2021
      • Zápisný lístok do jedálne šk. rok 2020/2021

      Na tlačivách je potrebné uviesť dátum – deň nástupu. Ak nastúpi Vaše dieťa 02.09.2020 – na tlačivách bude dátum 02.09.2020.

      1. Náhradné rúško pre dieťa do skrinky.
      2. Pyžamo v mikroténovom vrecku označené menom dieťaťa.
      3. Náhradné veci na prezlečenie.
      4. Prezuvky.
      5. Detský ruksak.
      6. Jeden balík hygienických papierových vreckoviek.
      7. Vlastné pero (keby niečo)
      1. PROCES PREBERANIA DETÍ
      1. Pred  budovou MŠ  dodržiavajte 2 metrové odstupy.
      2. Zákonný zástupca a dieťa do zariadenia vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), vydezinfikujú si ruky dezinfekčným prípravkom pri vchodových dverách. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca – jedna osoba.
      3. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum.
      4. Kontrola telesnej teploty, vykonanie ranného filtra.
      5. Zákonný zástupca odovzdá pedagogickému zamestnancovi vyplnené tlačivá.
      6. Ak dieťa chýba viac ako 3 dni, alebo dieťa nebolo prebrané – neprešlo cez ranný filter, pri opätovnom nástupe zákonný zástupca odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
      7. Dieťa si do svojej skrinky odloží pyžamko a náhradné rúško, po prezlečení si dôkladne umyje ruky mydlom a vodou až potom vstupuje do triedy.

      Prosíme zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov, o dochvíľnosť a trpezlivosť pri odovzdávaní a preberaní detí.

      Materská škola spolu so zriaďovateľom bude sledovať aktuálnu situáciu COVID-19 a na základe aktuálnych opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí a odporúčaní Ministerstva školstva prispôsobí prevádzku materskej školy.

      Na záver Vás žiadame o dodržiavanie pravidiel, nepriniesť žiadne hračky ani vankúšiky pre vaše deti a priniesť trošku trpezlivosti a pochopenia pri preberaní detí.


      Zákonný zástupca:

      · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

       ·  Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.

      · Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.

      ·  Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie  a tiež po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      ·  Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

      · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom


      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Aktualizované tlačivá, ktoré je potrebné priniesť v deň nástupu:

      ​​​​​1Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_dietata_pred_zac._sk._roka.doc1_

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.doc

      Ďalšie tlačivá, ktoré je potrebné priniesť, keď deti už chodili do MŠ: 

      Splnomocnenie_na_prevzatie_dietatata_2020-2021.doc

      Cestne_vyhlasenie_pre_zber_udajov_2020-2021.doc

      ​​​​​​​ZaPISNY_LISTOK_-_do_jedalne_2020-2021.doc


     • Kaméliová, Hnilecká - 2%

     • Vážení rodičia, 

      priatelia materskej školy, pomôžte aj Vy nasmerovať 2% daní na naše Rodičovské združenie pri MŠ Kaméliová 10, Bratislava a Rodičovské združenie pri MŠ Hnilecká. Povedzte o nás svojim priateľom i známym a pomôžte nám získať čo najvyššiu sumu.

      Dovoľte poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej materskej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám  - Materskej škole stále darí pripravovať pre naše deti kvalitné podmienky a prostredie na výchovno-vzdelávacie a zábavné činnosti a úspešnú prípravu do ďalšieho života. Vedenie školy a Rodičovské združenie neustále hľadajú možnosti pomoci škole. Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel. Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je Občianske združenie:

      SRRZ - RZ pri Materskej škole Vyhlasenie-MS_Kameliova(1).pdf​​​​​​​

      Kaméliová 10

      821 07  Bratislava

      IČO: 173196170812

      a tiež:

      SRRZ - RZ pri Materskej škole Vyhlasenie-MS_Hnilecka(1).pdf

      Hnilecká 2

      821 07  Bratislava

      IČO: 173196170906


     • Územná dotácia - poďakovanie BSK

     • Chceme sa poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju, že sme mohli zrealizovať projekt Lepšie podmienky pre materskú školu. Vďaka realizácii tohto projektu sme získali novú vinylovú podlahu vo veľkej chodbe. Novou podlahou a novými farbami sme dosiahli zároveň väčšiu svetlosť na spoločnej hlavnej chodbe.

     • Participatívny rozpočet - poďakovanie BSK

     • V rámci participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sme dostali množstvo hlasov od vás, ktorým vďačíme za možnosť zrealizovať projekt Školský areál. V areáli  na Kaméliovej sme vytvorili oddychovú zónu  pri pieskoviskách novými lavičkami a tiež lavičkami v altánku, kde sa budú realizovať aj výchovno-vzdelávacie aktivity. V areáli na Hnileckej sa nám podarilo vytvoriť tienenie nad pieskoviskami a tiež ochranu pred ich znečistením.

    • Špeciálny prístup
     • Špeciálny prístup

     • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • Kaméliová 02 45 24 59 62,
    0910 430 230
    /Hnilecká 02 45 24 11 34,
    0910 380 320
   • Kaméliová 10

    82107 Bratislava
    Slovakia
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod.
    Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje