• Zmena v počte dní ospravedlňovania rodičom

     • Kaméliová, Hnilecká

      Vážení rodičia, oznamujeme vám zmenu v ospravedlňovaní na základe rozhodnutia ministerstva školstva:

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

      Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

      • sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
      • nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

      Za dochádzku do školy a zdravotný stav dieťaťa zodpovedá jeho zákonný zástupca.

      Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

      Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

      Usmernenie ministerstva školstva:

      Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z dôvodu ochorenia, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      Riaditeľ materskej školy, v prípade podozrenia na neodôvodnené vymeškávania povinného predprimárneho vzdelávania, kontaktuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

      Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič. Len vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať „Potvrdenie od lekára“. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj potreba vydať rodičovi v tejto súvislosti potvrdenie, je plne v kompetencii ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast.

      V prípade detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, ak má materská škola podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

     • Tlačivo bezinfekčnosť

     • Vážení rodičia,

      v prvý deň nástupu bude potrebné okrem tlačiva bezpríznakovosti ešte odovzdať vyplnené tlačivo o bezinfečkčnosti.

      Podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca materskej škole až po prijatí dieťaťa,  a to:   - pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a

          - vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť kalendárnych dní.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. nesmie byť staršie ako jeden deň.

      Ďakujem vopred za spoluprácu.

      Bezinfekcnost_dietata(1).doc     • Prevádzka a vnútorný režim MŠ od 2.9.2021 a podmienky vstupu

     • V súlade s odporúčaniami v materiáli Školský semafor v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl (ďalej len „semafor“), ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 17.8.2021 a súhlasom zriaďovateľa vydáva riaditeľka školy Podmienky a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov školy od 2.9.2021.


      Forma výchovno-vzdelávacieho procesu: prezenčná

      Prevádzka: od 6:30 hod do 17:00 hod

      Nástup do materskej školy: 2.9.2021, do 7:30 hod.

      Zberná trieda Kaméliová: od 06:30 – 07:00 hod a od 16:30 do 17:00 hod,

                                                    vstup v tomto čase len cez hlavný

                                                    vchod, zbernou triedou je spoločenská miestnosť

      Zberná trieda Hnilecká: od 06:30 – 07:00 hod a od 16:30 do 17:00 hod – zberná trieda: Trpaslíci

      Tlačivá, ktoré sú v prílohe – je potrebné odovzdať pri nástupe s dátumom nástupu:

      • Tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa
      • Tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka – ten kto vodí dieťa do MŠ
      • Čestné vyhlásenie pre zber údajov – okrem nových detí
      • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa 202122 – okrem nových detí


      Rodičovské združenie – Kaméliová – 08.09.2021 o 16:30 hod na triedach

                                             Hnilecká –    09.09.2021 o 16:30 hod na triedach


      Podmienky nástupu dieťaťa do materskej školy:

      ·rodič privádza dieťa do MŠ do 7:30 hod a odovzdá ho službukonajúcej učiteľke,

      ·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní.

      ·neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri až päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni,

       ospravedlňuje rodič – predkladá tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa

                                          a bezpríznakovosti návštevníka – toho, kto privádza dieťa do MŠ

      ·neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, trvajúca viac ako päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni - rodič predkladá potvrdenie od lekára a bezpríznakovosti návštevníka – toho kto privádza dieťa do MŠ - nie staršie ako jeden deň

      ·ak dieťa nie je prítomné v MŠ 5 a viac dní a nie je choré, rodič predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa a bezpríznakovosti návštevníka - nie staršie ako jeden deň.


      Čo priniesť deťom do skrinky

      Označené náhradné veci priezviskom a menom dieťaťa: spod. nohavičky, tielko, tričko, ponožky, pančuchy, tepláky – podpísané v sáčku, 2 jednorázové podložky na postieľku

      Deti, si nosia do MŠ svoj ruksak – podpísaný. Deti, ktoré spia, si prinesú pyžamo, v piatok si ho vezmú oprať a v pondelok prinesú opäť čisté pyžamo.

      Prezuvky: papuče, sandále – nie šľapky, podpísané priezviskom a menom dieťaťa.

      Do MŠ sa nenosia hračky z domáceho prostredia.


      Adaptačný pobyt

      ·podľa harmonogramu, ktorý už rodičia dostali.


      Organizácia povinného predprimárneho vzdelávania – predškoláci (PPV)

      ·rodič je povinný dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy riadne a včas,

      ·PPV plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny

        denne,

      ·rodič je povinný bezodkladne oznámiť MŠ neúčasť svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní,

      ·rodič dieťaťa môže požiadať aj o individuálneho vzdelávanie, príslušné formality rieši priamo s riaditeľkou materskej školy.


      Zabezpečenie bezpečného pobytu detí v školskom prostredí

      Ranný filter

      ·Každé ráno pred vstupom do triedy vykoná službukonajúca učiteľka ranný filter. Preberá len deti, u ktorých nezistí známky ochorenia. Prevzatie dieťaťa môže odmietnuť, ak jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

      ·Námatkovo sa bude merať teplota, povinne, dezinfekcia rúk.

      ·Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.


      Poplatky – školné, stravné

      ·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) – 25.- € rodič uhrádza najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci.

      ·príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ (školné) sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie.

      ·školné sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní - na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorú doručí riaditeľke MŠ,

      ·stravná jednotka je vo výške: 1,45 € na deň: desiata, obed, olovrant + réžia 15,- € na mesiac,

      platbu je potrebné zrealizovať do 10. v mesiaci.

      ·odhlasovanie zo stravy je do 7,30 hod: – cez aplikáciu eskoly, alebo

       odhlasovanie Kaméliová: na tel.  02 / 45 24 42 75, 0910 430 230

       odhlasovanie Hnilecká: na tel.: 02 / 45 24 11 34, 0910 380 320

      ·deťom je možné nosiť individuálnu stravu do ŠJ vtedy, ak posúdenie lekára-špecialistu dokladuje, že dieťa si vyžaduje osobitné stravovanie. Tento doklad so žiadosťou rodiča o výnimku odovzdáva rodič každoročne vedúcej ŠJ.

      ·do 10.11.2021 bude potrebné uhradiť platbu za školné a réžiu jedálne súčasne za dva mesiace – november a december.

      ·pri platbe je potrebné uvádzať meno dieťaťa, variabilný symbol a triedu. Uprednostňujeme platbu internetbankingom.


      Prekrytie horných dýchacích ciest

      Každá osoba, ktorá dieťa privádza a odvádza do areálu a budovy materskej školy je povinná nosiť rúško podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Deti v MŠ rúška nenosia. V skrinke bude mať dieťa 1 rúško, v prípade výskytu COVID-19 počas dňa.


      Ospravedlnenie dieťaťa z dochádzania do materskej školy

      Zákonný zástupca svojim rozhodnutím môže ospravedlniť dieťa na 5 po sebe nasledujúcich dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní musí ihneď po návrate do materskej školy predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade dieťa nebude prijaté do materskej školy.


      Povinnosť zákonného zástupcu

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú službukonajúcu učiteľku a riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu.

      Zabezpečí pre dieťa na každý deň minimálne dve rúška.

      Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

      Berie na vedomie, že ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do materskej školy a pri odchode dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

      Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.


      Vstup do priestorov školy

      Dieťa do budovy MŠ privádza a vyzdvihuje len jedna osoba.


      Škola sa riadi „semaforom“, ktorý je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole . Má 3 úrovne: zelená, oranžová, červená.


      Zelená úroveň

      V materskej škole nie je žiadna osoba pozitívna na COVID – 19, je jedna alebo viac osôb v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID 19 mimo školy.

      Výchovno-vzdelávací proces prebieha bez obmedzenia, za prísnych protiepidemiologických opatrení.


      Oranžová úroveň

      V materskej škole je minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID 19. Deti triedy, v ktorej je pozitívny výskyt ochorenia idú do 14-dňovej karantény.


      Červená úroveň

      V škole je viac potvrdených prípadov COVID 19 – epidemický výskyt. Túto skutočnosť oznamuje škole regionálny úrad verejného zdravotníctva. Deti (príp. triedy) sú v karanténe.

      Všetky uvedené opatrenia sú v súlade s implementáciou odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a materiálom Školský semafor v školskom roku 2021/2022 a sú založené na princípe ROR (rúško, odstup, ruky)


      V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so epidemiologickou situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované a menené.


                                                                                                         Mgr. Lucia Slováková

                                                                                                     riaditeľka materskej školy

      Potrebné tlačivá:

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.doc  - prinesú všetci pre deti

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.doc - prinesú všetci tí, ktorí privedú dieťa ráno do MŠ

      Cestne_vyhlasenie_pre_zber_udajov_2021-2022.doc - prinesú všetci, okrem nových detí

      Splnomocnenie_na_prevzatie_dietatata_2021-2022.doc - prinesú všetci, okrem nových detí

      Prevadzka_a_vnutorny_rezim_skoly_od_2.9.2021.pdf - informácie

      Oznam_pre_osoby_vstupujuce_do_objektu_skoly_a_sk._zariadenia.pdf​​​​​​​ - informácie


     • Dotácie na stravu

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu úpravy v poskytovaní dotácie na stravu detí v novom školskom roku 2021 - 2022 si prosím pozrite stránku mestskej časti, kde je zverejnený postup v sekcii aktuality aj školstvo.

      Prikladáme link: https://www.vrakuna.sk/2021/07/22/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022/

       

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - elektronicky cez edupage

     • Návod

      Po prihlásení zákonného zástupcu do edupage kliknete na ŠTART, vyberiete možnosť: Žiadosť/Vyhlásenie, medzi tlačivami vyberiete: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8) žiak a zákonný zástupca - Platí od 03.05.2021. Tlačivo je potrebné odoslať v nedeľu do 18:00 hod, alebo nasledujúci deň ho odovzdať vyplenené v papierovej forme v MŠ.

     • Aktualizované tlačivá

     • Vážení rodičia,

      ministerstvo školstva aktualizovalo tlačivo čestné vyhlásenie. Ak máte ešte pôvodné tlačivo, môžete ho odovzdať v pondelok 26.04.2021. Od nasledujúceho týždňa 03.05.2021 použite už iba nové tlačivo.

      Cestne_vyhlasenie_-_aktualizovane.doc

      Ak dieťa chýba viac ako 3 kalendárne dni (napr. piatok, sobota, nedeľa), je potrebné priniesť aj vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti.

      Bezinfekcnost_dietata.doc

      Chceme, aby do našej materskej školy chodili len úplne zdravé deti. Ak dieťa chýba z dôvodu choroby viac ako 5 pracovných dní, je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že môže ísť do kolektívu. (napr. aj herpes)

      Pre rodičov a tých, čo vodia alebo vyzdvihujú deti je potrebné mať sedemdňový negatívny test na COVID-19. Ak vyprší termín 7-dňovej platnosti testu, je potrebné priniesť nové, aktuálne čestné vyhlásenie a preukázať sa neg. testom.

      Zberné triedy sa nevytvárajú, každá trieda má prevádzku od 07:00 do 16:30 hod. 

      Určite ma kontaktujte - napíšte mail: riaditelka@mskameliova.sk v prípade Vašej pozitivity, alebo prejavujúcich sa príznakov u detí, aby sme vedeli  zabezpečiť potrebné opatrenia. Ak máte príznaky, nedávajte už dieťa do MŠ.  V prípade pozitivity rodičia, Vás  chceme požiadať, aby ste dali otestovať hneď aj dieťa, aby sme vedeli či bolo v MŠ pozitívne a vedeli sme zabezpečiť epidemilogické opatrenia. Pediatrovi je potrebné nahlásiť karanténu. Keď dieťa nastúpi opäť po karanténe do MŠ je potrebné priniesť potvrdenie od pediatra, že môže ísť do kolektívu. 

      Ak nastanú zmeny v prevádzke, testovaní, budem Vás informovať.

       

       

       

     • Povinné predprimárne vzdelávanie - skôr ako 6 rokov

     • Informácia

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem, aby dieťa, ktoré nedovŕšilo 5 rokov k 31.08.2021 (zle mu vychádzajú roky) absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2021 - plánujete, že pôjde skôr do školy, je potrebné podať písomnú žiadosť o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku. So žiadosťou je potrebné podať: súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast do 31.07.2021. (školský zákon 245/2008 Z.z. § 28a ods. 5)

      Naša MŠ patrí pod CPPPaP Bratislava II, Nevädzová 7. https://cpppapba2.sk/

      Deti, ktoré dovŕšia 5 rokov k 31.08.2021 budú automaticky zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie - nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť.

     • Prevádzková doba MŠ - pokračovanie od 19.04.2021

     • Vzhľadom na množstvo podnetov rodičov detí oznamujeme nasledovné:

      Prevádzková doba je naďalej od 07:00 do 16:30 hod, nakoľko ešte nie je možné vytvárať zberné triedy. Na základe pokynov ministerstva školstva: materská škola zabezpečí ucelené kolektívy detí v triedach a zruší triedy v ktorých dochádza ku kontaktu detí z rozličných tried („zberné“ triedy). manuál pre MŠ: https://www.minedu.sk/data/att/19351.pdf, str. 6

     • Prevádzka od 19.04.2021

     • Vážení rodičia,

      od zajtra 19.04.2021 sú v platnosti vyhlášky RÚVZ 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k  povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest  a 187/2021 RÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Týmito vyhláškami sa budeme riadiť.

      Deti v materskej škole nebudú nosiť rúška, iba jednotlicvi na žiadosť rodiča. 

      Každé dieťa musí mať v skrinke jedno - dve rúška (v prípade potreby).

      Naďalej platí v školstve - 7 dňové testovanie, predkladanie vyhlásenia - s výnimkami podľa vyhlášky 187/2021.

      vyhlaska_187.pdf

      vyhlaska_175.pdf

      Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test.doc     • Prevádzka od 07.04.2021

     • Vážení rodičia,

      od 07.04.2021 otvárame všetky triedy v obidvoch budovách.

      Potrebné je priniesť vypísané tlačivá: Čestné vyhlásenie - negatívny test a tlačivo o bezinfekčnosti a negatívny test k nahliadnutiu. Negatívny test má platnosť 7 dní. 

      Bezinfekcnost_dietata.doc

      Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test(1).doc​​​​​​​

      Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí sa vedieť preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 7 dní - aj ten kto príde poobede pre dieťa. Od 15.03.2021 sú povinné v interiéri respirátory FFP2 pre dospelých. Každý, kto vchádza do areálu ho musí mať.

      Prevádzka MŠ je od 07:00 hod - 16:30 hod.

      Aktuálnu situáciu stále sledujeme. V týždennom intervale podľa situácie vytvárame skupiny - triedy.

     • Prevádzka MŠ od 15.03.2021

     • Vážení rodičia,

      poslali sme Vám cez edupage dotazník. V prípade, že ho nemáte pošlite prosím odpoveď mailom na: riaditelka@mskameliova.sk 

      Prosím, aby sa odpovede zúčastnili všetci rodičia.

      Na základe Covid automatu a rozhodnutia zriaďovateľa po porade s riaditeľkami škôl, mestská časť dala súhlas na otvorenie materskej školy v termíne od 15.03.2021 pre deti navštevujúce materskú školu. 

      Podmienkou nástupu dieťaťa na prezenčnú formu vzdelávania je negatívny výsledok testu jedného rodiča dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnosti a aj  tých ktorí, privedú alebo prídu pre dieťa.

      V  závislosti od záujmu rodičov a personálnych možností materskej školy je predpoklad, že deti nebudú vo svojej triede, ale budeme vytvárať skupiny detí v jednotlivých triedach.

      Na základe počtu prihlásených detí, Vám oznámime, ktorá budova materskej školy bude otvorená a do ktorej triedy bude Vaše dieťa zaradené. V prípade, že budete chcieť, aby Vaše dieťa nastúpilo neskôr, je to potrebné nahlásiť vopred, aby sme Vás vedeli zaradiť do skupiny a objednať pre Vaše dieťa stravu.

      Rodičia detí, ktorí od 15.3. 2021 nastúpia na prezenčnú formu vzdelávania majú možnosť sa prísť otestovať v sobotu a v nedeľu (13. – 14.03.2021) na ZŠ Žitavská.

      Aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod materskej školy, prosíme vás o odpoveď na nasledujúcu otázku v termíne do 10.3.2021 (streda) do 20,00 hod.:

      Do mailu uveďte meno dieťaťa, triedu a odpoveď:

      • moje dieťa nastúpi na prezenčné vzdelávanie  od 15.3.2021 
      •  moje dieťa nenastúpi na prezenčné vzdelávanie od 15.03.2021,(bez nároku na pandemickú OČR)
                   
     • Prevádzka MŠ od 03.03. a 08.03.2021

     • Vážení rodičia, k prevádzke od 03.03.2021 som zadala dotazík na edupage.

      V prípade, že ho nevyužívate, napíšte odpoveď mailom na e-mail: riaditelka@mskameliova.sk. Odpoveď napíšte hneď, najneskôr do zajtra do 10:00 hod.

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

      Na základe Uznesenia Vlády Slovenskej Republiky č. 123 z 28. februára 2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa článku 5, odsek 4 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktoré bolo zverejnené pred hodinou, a ktorým vláda rozhodla, že kvôli stále sa nezlepšujúcej epidemiologickej situácii mestská časť ako zriaďovateľ dala súhlas na otvorenie materskej školy v termíne od 03.03.2021. Materskú školu môžu navštevovať podľa uznesenia nie len deti rodičov kritickej infraštruktúry, ale aj deti rodičov, ktorým povaha ich práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu (home office).

      Podmienkou nástupu dieťaťa na prezenčnú formu vyučovania je negatívny výsledok testu jedného rodiča dieťaťa žijúceho s ním v spoločnej domácnosti alebo tých ktorí privedú dieťa a prídu pre neho a povinnosť preukázať sa potvrdením vystaveným zamestnávateľom obidvoch rodičov o neumožnení vykonávať prácu z domu.
      V  závislosti od záujmu rodičov a personálnych možností materskej školy je predpoklad, že deti nebudú vo svojej triede, ale budeme vytvárať skupiny detí v jednotlivých triedach.
      Prevádzka bude len na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.
      Potvrdenia pošlite za obidvoch rodičov zajtra 02.03.2021

      na e-mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Potvrdenie je nutné mať pri sebe a na vyzvanie ukázať aj pani učiteľke.
      Deti  musia nosiť rúška počas celého dňa.
      Aby sme vedeli zabezpečiť plynulý chod materskej školy, prosíme vás o odpoveď na nasledujúcu otázku:

      1. moje dieťa nastúpi na prezenčné vyučovanie (rodičia majú potvrdenie od

         zamestnávateľa) od 03.03.2021

      2. moje dieťa nastúpi na prezenčné vyučovanie (rodičia majú potvrdenie od           zamestnávateľa) od 08.03.2021

      3. moje dieťa nenastúpi na prezenčné vyučovanie (rodičia nemajú potvrdenie od zamestnávateľa)

       

     • Pozor zmena - prevádzka MŠ od 08.02.2021

     • Materská škola ostáva naďalej zatvorená!!!

      Na základe odporúčania RÚVZ a rozhodnutia Krízového štábu MČ Bratislava-Vrakuňa Materská škola Kaméliová 10, Bratislava a jej elokované pracovisko Hnilecká 2 od 08.02.2021 nebudú mať otvorenú prevádzku.

      Naďalej bude pokračovať prevádzka len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu,            a to na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

      Do MŠ budú chodiť deti, ktoré ju navštevovali minulý týždeň, ak sa rodičovi nezmenila povaha práce.

      Deti z MŠ Kaméliová budú v triede Myšky a deti z MŠ Hnilecká v triede Trpaslíci.

      Povinne sa nosia rúška počas celého dňa.

      Keďže vláda nariadila, aby zamestnávatelia umožnili zamestnancom homeoffice, je potrebné zaslať aktuálne potvrdenie, že povaha práca neumožňuje prácu z domu. Potvrdenie je potrebné zaslať v priebehu pondelku 08.02.2021 na mail: riaditelka@mskameliova.sk

      Každý, kto vstúpi do areálu MŠ, musí mať pri sebe negatívny test a je povinný sa ním preukázať.

      V prípade nových informácií o otvorení materskej školy vás budeme  informovať.

     • Poplatky za školné - mesiac február 2021

     • Za deti, ktoré navštevujú MŠ od 01.02.2021 je výška školného 25,- Eur.

      Za deti, ktoré nastúpia od 08.02.2021 bude školné vo výške 18,75 Eur.

      Ak deti nedáte do MŠ, bude potrebné podať tlačivo Prerušenie dochádzky, aby mohol byť odpustený poplatok.

      Za deti, ktoré nenavštevovali MŠ v januári je školné automaticky odpustené.

      Predškoláci školné neplatia.

     • Prevádzka MŠ od 08.02.2021

     • Podmienky vstupu do MŠ od 08.02.2021

      Vážení rodičia, 

      podľa usmernenia MŠ SR materská škola od 08.02.2021 začína s prezenčnou formou výučby pre všetky deti. Prevádzka bude od 7,00 h. do 16,30 h., zberná trieda nebude, každé dieťa bude navštevovať pridelenú triedu. Pri spustení prevádzky sa bude prísne dbať na dodržiavanie nastavených opatrení.

      Žiadame rodičov, ktorí nedajú deti do MŠ od 08.02.2021, aby čo najrýchlejšie informovali materskú školu a napísali – odhlásili dieťa na mail: riaditelka@mskameliova.sk Do mailu uveďte meno dieťaťa, triedu, obdobie od – do nebude dieťaťa navštevovať MŠ.   

      Pri vstupe do materskej školy prosím dodržujte:

      1. Dezinfekcia rúk.
      2. Do budovy vstupuje len jedna sprevádzajúca osoba s dieťaťom (nevstupujú ani súrodenci).
      3. Do areálu, budovy sa vždy vstupuje s prekrytými hornými dýchacími cestami.
      4. Dieťa si umyje ruky pod dohľadom dospelej osoby.

      Pri odovzdávaní dieťaťa službukonajúcej učiteľke rodič musí dodržovať bezpečnostné opatrenia z dôvodu ochrany zamestnancov školy ako aj ostatných detí:

      1. Do materskej školy privádza len zdravé dieťa, bez akýchkoľvek príznakov ochorenia – kašeľ, soplíky a podobne. V prípade, že službukonajúca učiteľka po vykonaní ranného filtra zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie, do materskej školy ho neprevezme.
      2. Pre dieťa zabezpečí aspoň dve ochranné rúška (detské, nie rúško pre dospelých), dieťa ho bude používať po celý deň s výnimkou popoludňajšieho odpočinku.
      3. Predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_dietata.doc
      4. Predloží Čestné prehlásenie -  o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.  Cestne_vyhlasenie_-_negativny_test.doc
      5. Do budovy materskej školy vstupuje len osoba s dieťaťom, ktorá absolvovala test s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.
      6. Ak počas dochádzky Vášho dieťaťa do materskej školy budete mať  pozitívny výsledok testovania alebo niekto vo Vašom blízkom okolí, bezodkladne nám to oznámte.
      7. Dieťa po absolvovaní karantény prinesie potvrdenie od lekára, že môže nastúpiť do MŠ.

      Bližšie informácie nájdete na stránke MŠ SR na uvedenom linku:      

      https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf?fbclid=IwAR1mc4ntzobPeb4vd_09elT3km6I7BcCk2qRfQyH2twJ6wMPpIIUqZAr2J8

      Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadil MOM v nasledovných školách:

      Zoznam odberových miest :

      Otvorené v čase od 08:00- 20:00 (posledný odber 19:45)


      Prestávka: 12:00-13:00 (posledný odber 11:45)

                          17:00-17:30 (posledný odber 16:45)

      05.02.2021 (piatok)

      Základná škola Železničná 14, Bratislava - 2 odberové miesta

      Odberové miesto 1

      Odberové miesto 2 

      Vzhľadom na nástup detí a žiakov do škôl, budú v piatok dopoludňajších hodinách prioritne testovaní zamestnanci materských a základných škôl, mamičky na materskej dovolenke a občania so ZŤP. V poobedňajších hodinách je testovanie určené pre širokú verejnosť.

      06.02.2021 – 07.02.2021 (sobota, nedeľa)

      Základná škola Železničná 14, Bratislava - 2 odberové miesta

      Odberové miesto 1

      Odberové miesto 2 


      Základná škola Žitavská 1, Bratislava - 2 odberové miesta   

      Odberové miesto 3

      Odberové miesto 4 


      Základná škola Rajčianska 3, Bratislava  - 2 odberové miesta 

      Odberové miesto 5 

      Odberové miesto 6 


      Z dôvodu dezinfekcie priestorov, ktoré budú trvať maximálne 5-10 minút (pri pozitívnych prípadoch), prosíme občanov o trpezlivosť.

     • Prevádzka od 01.02.2021

     • Vážení rodičia,

      na základe informácie ministra školstva, bude prevádzka od 01.02.2021 pokračovať len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu na elokovanom pracovisku Hnilecká 2.

     • Prihlasovanie od 25. 01.2021 - počas lockdownu

     • Vážení rodičia,

      keďže pokračuje lockdown, potrebujeme zistiť od zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, či máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu v týždni od 25.01.2021.

      Od 27.01.2021 bude potrebné preukázať sa negatívnym testom zákonného zástupcu.

      Materská škola je otvorená len pre tieto deti.

      Deti budú nosiť rúška.

      Podľa nahláseného počtu  prihlásených detí budú deti v MŠ Bodvianska alebo na elokovanom pracovisku Hnilecká. Túto informáciu Vám upresníme v piatok 22.01.2021 na základe prejaveného záujmu. Podľa záujmu bude nastavená prevádzka.

      Odpoveď napíšte obratom tí, ktorí budete MŠ potrebovať, najneskôr do 20.01.2020 do 12:00 hod na mail: riaditelka@mskameliova.sk

       

       V odpovedi uveďte tieto informácie:

      Meno dieťaťa:

      Ulica materskej školy:

      Názov triedy, ktorú navštevuje dieťaťa:

      Meno a priezvisko matky, súčasné povolanie, zamestnávateľa.

      Meno a priezvisko otca, súčasné povolania, zamestnávateľa.

      Zároveň pripojte prílohu s potvrdeniami od obidvoch rodičov od zamestnávateľov, že Vaša povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

       

      Potvrdenia, ktoré mali vymedzenú platnosť do 24.01.2021 bude potrebné aktualizovať.

      Prihlásenie je potrebné!

      Odpoveď posielajte výhradne iba mailom na: riaditelka@mskameliova.sk

      Vopred ďakujem za spoluprácu.

  • Kontakty

   • Materská škola Kaméliová 10, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10 82107 Bratislava Slovakia
   • office@mskameliova.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje