• MŠ Kaméliová, MŠ Hnilecká - zatvorenie

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude Materská škola Kaméliová 10 a jej elokované pracovisko zatvorená minimálne od 10.03.2020 do 16.03.2020 vrátane.

       

      MIMORIADNÝ OZNAM KU KORONAVÍRUSU

      Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 a hroziacou epidémiou tohto druhu chrípky v Bratislavskom kraji, boli prijaté preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu tejto nákazy.

      Mestská časť Bratislava-Vrakuňa na základe rozhodnutia starostov 17 miestnych častí a primátora hlavného mesta pristupuje k prerušeniu vyučovania na všetkých základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa od zajtrajšieho dňa t.j. 10.3.2020 do 16.3.2020 vrátane. Zatvorené budú:

      Základná škola Rajčianska, Základná škola Železničná, Základná škola Žitavská, Materská škola Kaméliová, Materská škola Kríková. Počas týchto dní Vás budeme informovať o ďalších krokoch a vývoji v predmetnej situácii.

      Ďalej mestská časť Bratislava-Vrakuňa ruší do odvolania všetky plánované podujatia, všetky krúžky v pôsobnosti MČ, ŠK Vrakuňa tréningy a krúžky v školičke. Zatvorená bude aj miestna knižnica.

      Miestny úrad BA-Vrakuňa je pre občanov uzavretý a prosíme všetkých obyvateľov, aby so zamestnancami komunikovali mailovo alebo telefonicky.

      Počas  stránkových hodín bude otvorená podateľňa, matrika a pokladňa.

      Nižšie pripájame všeobecné preventívne opatrenia, ako v danej situácií postupovať. Prosíme všetkých o rešpektovanie týchto pravidiel a tiež o trpezlivosť a zhovievavosť v tejto situácií. Spomínané opatrenia platia pre všetky bratislavské materské a základné školy, ktorých zriaďovateľom sú mestské časti.

      Všeobecné preventívne opatrenia:

      -často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
      -očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
      -zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou, papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
      -vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
      -ak ste chorý, liečte sa doma,
      -zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
      -14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
      -v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze,
      -oblasti postihnuté koronavírusom si môžete pozrieť aktuálne na:
      https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html…

       

      Ďalšie informácie nájdete na stránkach Bratislavského samosprávneho kraja a Magistrátu hlavného mesta Bratislava:

      https://bratislavskykraj.sk/koronavirus/

      https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19

       

     • MŠ Kaméliová, MŠ Hnilecká - školné, strava

     • Vážení rodičia, pripomínam zajtrajší deň splatnosti na školné a stravu - 10.03.2020. Žiadam všetkých rodičov o zodpovednosť a dodržania termínu splatnosti. Ďakujem

     • MŠ Kaméliová, MŠ Hnilecká - predchádzanie šíreniu chorôb

     • Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste vodili do MŠ len zdravé deti. Aby nemali ani nádchu, ani kašeľ... Ak u niekoho prepukne alergia - je potrebné ostať doma, dieťa nastaviť  - na základe odporúčania lekára. Keď sa dieťaťu alergia utlmí, môže pokračovať v dochádzke do MŠ. Ak Vás z kolektívu vyradí pani učiteľka, je potrebné priniesť potvrdenie od lekára. Riadime sa školským zákonom, z ktorého vyplýva: 

      Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

      Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

      Vopred ďakujem za spoluprácu a zodpovedný prístup

     • Kaméliová, Hnilecká - návšteva divadelného predstavenia

     • Dňa 19.03.2020 pôjdeme všetci v dopoludňajších hodinách do divadla Aréna na rozprávku s pesničkami o zvieratkách, ktoré uviazli na letisku a o tom, že lož má krátke nohy a klamať sa nevypláca. Názov rozprávky: Zvieratká na letisku alebo líšky neklamú. Prosím, priveďte deti do 07,30 hod. Deťom je potrebné dať slušné oblečnie - nie tepláky. 

     • Mš Hnilecká

     • Dňa 12.3. budú mať deti v našej Mš výchovný koncert s názvom Ja som dobrý remeselník. Cez obraz jarmoku vniknú do tajov rôzych remesiel, výrobou hudobných nástrojov a ich spojenie s ľudovou piesňou, ktorá bola súčasťou života našich predkov.

     • Mš Hnilecká

     • Dňa 4.3. na deti čaká zábavná bublinová show. Deti budú zapojené do vystúpenia, budú asistovať bublinárovi a nachvíľu sa aj oni stanú malými bublinármi.

     • Kaméliová, Hnilecká - 2%

     • Vážení rodičia, 

      priatelia materskej školy, pomôžte aj Vy nasmerovať 2% daní na naše Rodičovské združenie pri MŠ Kaméliová 10, Bratislava a Rodičovské združenie pri MŠ Hnilecká. Povedzte o nás svojim priateľom i známym a pomôžte nám získať čo najvyššiu sumu.

      Dovoľte poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej materskej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám  - Materskej škole stále darí pripravovať pre naše deti kvalitné podmienky a prostredie na výchovno-vzdelávacie a zábavné činnosti a úspešnú prípravu do ďalšieho života. Vedenie školy a Rodičovské združenie neustále hľadajú možnosti pomoci škole. Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel. Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je Občianske združenie:

      SRRZ - RZ pri Materskej škole Vyhlasenie-MS_Kameliova(1).pdf​​​​​​​

      Kaméliová 10

      821 07  Bratislava

      IČO: 173196170812

      a tiež:

      SRRZ - RZ pri Materskej škole Vyhlasenie-MS_Hnilecka(1).pdf

      Hnilecká 2

      821 07  Bratislava

      IČO: 173196170906


     • Kaméliová - zber plastov a papiera, batérie

     • Milí rodičia, ak máte doma papier, plasty, prípadne batérie, prineste ich prosím zajtra - štvrtok 13.02.2020, máme objednaný odvoz nášho zberu.

      Ďakujem za spoluprácu

    • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
     • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom

     • Dnes 10.02.2020 sme mali veselý deň s pirátmi, princeznami, vílami, spidermanmi... Mali sme veselú hudobnú zábavu s ujom Ľubom.

     • Kaméliová - Kúzelník Ivan

     • Ako nám bolo s kúzelníkom.

     • Kaméliová, Hnilecká - platby

     • Vážení rodičia, prosím o dodržanie splatnosti úhrady za školné a stravu do 10.02.2020 - pondelok, a ZRPŠ vo výške 40,- Eur do 15.02.2020. Ďakujem

     • Kaméliová - Fidlikanti

     • Takto sme sa zabávali s Fidlikantmi.

       

       

     • Kaméliová - Karneval

     • Dňa 10.02.2020 budeme mať v dopoludňajších hodinách karneval s ujom Ľubom. Prosím pripravte deťom masky. Deti budú v maskách od rána, dajte ich prosím do triedy v maske.

     • Kaméliová - OLOArt

     • Dnes 12.12.2019 sa deti z tried Lienky a Včielky zúčastnili programu OLO Art. Aktívne sa spolu s pani učiteľkami zapojili do sprievodnej súťaže „Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život!“ Cieľom tvorivej súťaže bolo vytvoriť kolektívne dielo - mozaiku, ktoré malo zobrazovať osobnosť, ktorá je pre deti inšpiratívna, ktorú si vážia, ktorá je ich srdcu blízka. Obraz bol úspešný, a deti získali pre MŠ cenu vo výške 350,- Eur.

     • Územná dotácia - poďakovanie BSK

     • Chceme sa poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju, že sme mohli zrealizovať projekt Lepšie podmienky pre materskú školu. Vďaka realizácii tohto projektu sme získali novú vinylovú podlahu vo veľkej chodbe. Novou podlahou a novými farbami sme dosiahli zároveň väčšiu svetlosť na spoločnej hlavnej chodbe.

     • Participatívny rozpočet - poďakovanie BSK

     • V rámci participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sme dostali množstvo hlasov od vás, ktorým vďačíme za možnosť zrealizovať projekt Školský areál. V areáli  na Kaméliovej sme vytvorili oddychovú zónu  pri pieskoviskách novými lavičkami a tiež lavičkami v altánku, kde sa budú realizovať aj výchovno-vzdelávacie aktivity. V areáli na Hnileckej sa nám podarilo vytvoriť tienenie nad pieskoviskami a tiež ochranu pred ich znečistením.

     • Kaméliová - z div. predstavenia: Malé upratovanie

  • Kontakty

   • Materská škola, Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2, Bratislava
   • office@mskameliova.sk
   • Kaméliová 02 45 24 59 62, 0910 430 230 /Hnilecká 02 45 24 11 34, 0910 380 320
   • Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, elokované pracovisko: Hnilecká 2, 821 07 Bratislava
   • 06:30 – 17:00 hod.
   • Pondelok 11:00 - 12:00 hod. Streda 11:00 - 12:00 hod.
 • Fotogaléria

  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová, Hnilecká - Deň otvorených dverí
  • Kaméliová - karneval s ujom Ľubom
  • Mš Hnilecká
  • Mš Hnilecká
  • Kaméliová - besiedka Včielky
  • Kaméliová - besiedky Motýliky, Sovičky
  • Kaméliová - OLOArt
  • Kaméliová - poďakovanie
  • Kaméliová - Poníky 02.12.2019
  • Kaméliová - 05.12.2019 Mikuláš
  • Kaméliová - Hudobný program s ujom Janom